آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز نما

اطلاعات فنی

لیست مقالات این گروه :

:: شرایط عمومی و خصوصی پیمان
  
شرایط عمومی و خصوصی پیمان

  فصل اول

تعاريف ومفاهيم

 

ماده1 پيمان

پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده2 موافقتنامه پيمان،درج شده است

ماده2 موافقتنامه

موافقتنامه،سندي است كه مشخصات اصلي پيمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدتپيمان،درآن بيان شده است.

ماده3 شرايط عمومي

شرايط عمومي،مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم برپيمان راتعيين مي كند.

ماده4 شرايط خصوصي

شرايط خصوصي،شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي،براي اين پيمان،باتوجه به وضعيت وماهيت آن،تنظيم شده است.موارد درج شده درشرايط خصوصي،هيچ گاه نميتواندموادشرايط عمومي را نقض كند.

ماده5 برنامه زماني اجراي كار

     الف)برنامه زماني كلي: برنامه اياست كه درآن،زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه،منعكس گشته ودراسنادومداركپيمان درج شده است.

     ب)برنامه زماني تفصيلي:برنامه اياست كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان،به تفصيل ودرچارچوب برنامهزماني كلي،درآن آمده است.

ماده6 كارفرما

كارفرما،شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمانرابراساس اسنادومدارك پيمان،به پيمانكارواگذاركرده است.نمايندگان وجانشينهايقانوني كارفرما،درحكم كارفرما مي باشند.

ماده7 پيمانكار

پيمانكار،شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندهً پيمان است واجرايموضوع پيمان رابراساس اسناد ومدارك پيمان،به عهده گرفته است.نمايندگان وجانشينهايقانوني پيمانكار،درحكم پيمانكار مي باشند.

ماده8 مدير طرح

مدير طرح،شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيينشده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كافرما به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده9 :مهندس مشاور،مهندس ناظر

     الف)مهندس مشاور،شخص حقوقيياحقيقي است براي نظارت براجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومداركپيمان،ازسوي كارفرمابه پيمانكار معرفي مي شود.

     ب)مهندس ناظر،نمايندهً مقيم مهندسمشاوردركارگاه است ودرچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده10 :رئيس كارگاه

رئيس كارگاه،شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم است كه پيمانكار،اورابه مهندسمشاورمعرفي مي كند تااجراي موضوع پيمان دركارگاه راسرپرستي كند.

ماده11 :پيمانكار جزء

پيمانكارجزء،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجراييراداردوپيمانكاربراي اجراي بخشي ازعمليات موضوع پيمان،بااو قرارداد مي بندد.

ماده12 :كار،كارگاه،تجهيزوبرچيدن كارگاه

      الف)كار،عبارت است ازمجموعهعمليات،خدمات يااقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوعپيمان وشامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهدماندوبه عنوان موضوع پيمان تحويلكارفرما مي گردد،وكارهاي موقتي است كه به منظور اجراونگهداري موضوع پيمان انجام ميشود.

      ب)كارگاه،محل يامحلهايي است كهعمليات موضوع پيمان درآن اجرامي شوديابه منظوراجراي پيمان،بااجازه كارفرماازآناستفاده مي كنند.كارگاههاياكارخانه هاي توليدي خارج از محلهاوزمينهاي تحويليكارفرما،كه به منظورساخت تجهيزات ياقطعاتي كه دركارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارميگيرد،جزوكارگاه به شمارنمي آيد.

     ج)تجهيز كارگاه،عبارتازعمليات،اقدامهاوتداركاتي است كه بايدبه صورت موقت براي دوره اجراانجامشود،تاآغازكردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان،طبق اسناد ومدارك پيمان،ميسر شود.

     د)برچيدن كارگاه،عبارت ازجمع آوريمصالح،تجهيزات،تاسيسات وساختمانهاي موقت،خارج كردن مواد زايد،مصالح،تجهيزات،ماشينآلات وديگرتداركات پيمانكار ازكارگاه وتسطيح وتميزكردن محلهاي تحويلي كارفرما ميباشد.

ماده13 :مصالح،تجهيزات،مصالح وتجهيزات پاي كار،ماشين آلات وابزار،تاسيسات وساختمانهايموقت،وسايل

     الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناسوكالاهايي است كه درعمليات موضوع پيمان مصرف يانصب شده ودركارباقي مي ماند.

     ب)تجهيزات،عبارت ازدستگاههاوماشينآلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان نصب شده ودركار باقي مي ماند.

     ج)مصالح وتجهيزات پاي كار،عبارتازمصالح وتجهيزاتي است كه پيمانكار،باتوجه به اسنادومدارك پيمان براي اجراي موضوعپيمان،تهيه كرده ودرمحل يامحلهايي ازكارگاه كه درطرح جانمايي تجهيز كارگاه بهعنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است،نگهداري وحفاظت ميكند.مصالح وتجهيزات موجود درمحل مصرف يا نصب نيزمصالح وتجهيزات پاي كار ناميده ميشود.

  تبصره- قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كهدراجراي موضوع پيمان،بااجازه كارفرماوزيرنظر مهندس مشاور،در كارگاههاياكارخانهايتوليدي خارج ازكارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح وتجهيزات پاي كاربه شمار ميرود.

    د)ماشين آلات وابزار،عبارتازدستگاهها،تجهيزات،ماشين آلات،وبطور كلي،ابزارهاياجراي كاراست كه به منظوراجرايموضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي شود.ماشين آلبات وابزارراممكن است ماشينآلات نيز بنامند.

   ه)تاسيسات وساختمانهاي موقت،عبارتازانواع ساختمانها،محوطه سازيها،انبارها،تاسيسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالودهدستگاهها،وبطور كلي،تاسيسات وبناهايي است كه به صورت موقت،براي دوره اجراتامين شدهوجزوكارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي رود.

  و)وسايل،عبارت از اثاثيهاداري،مسكوني،آشپزخانه وديگرلوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجراتامين شدهوجزوتجهيز كارگاه منظور مي شود.

ماده14 :برآوردهزينه اجراي كار،مبلغ پيمان،مبلغ اوليه پيمان،مباغ نهاييپيمان،ضريب پيمان،نرخ پيمان،مدت پيمان،مدت اوليه پيمان،متوسط كاركردفرضي ماهانه

    الف)برآوردهزينه اجراي كار،مبلغيكه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان،به وسيله كارفرمامحاسبه واعلام شده است.

    ب)مبلغ پيمان،مبلغ درج شده درماده3موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي تغييرمقادير كاروقيمت جديداست.مبلغ پيمان هنگاممبادله پيمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه استكه مبلغ اوليه پيمان ناميدهمي شود.

   ج)مبلغ نهايي پيمان،مبلغ درج شدهدرماده3 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس اسنادومدارك پيمان، درآنايجادمي شود.

   د)ضريب پيمان،حاصل تقسيم مبلغ اوليهپيمان به مبلغ برآوردهزينه اجراي كار است.

   ه)نرخ پيمان،درموردهريك ازاقلامكار،عبارت ازبهاي واحدآن قلم كاردرفهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمانوضريبهاي پيش بيني شده درفهرست بهاومقاديركاراست.درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند،نرخ پيمان،نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته،پس ازاعمال تعديل آحادبها،ميباشد.

  و)متوسط كاركرد فرضي ماهانه،عبارت ازحاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.

  ز)مدت پيمان يامدت اجراي كار،مدت درجشده دربند ب ماده 4 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس ماده 30 درآن ايجادمي شود.مدت پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مدت درج شده درماده 4 موافقتنامه است كهمدت اوليه پيمان ناميده مي شود.

ماده 15:روز،ماه،تاريخها،مفردوجمع،عنوانها

      الف)روزوماه،روزوماه تقويميوشمسي است.

      ب )تاريخها طبق تقويم رسمي كشوراست.

      ج )هرجا كه معناي عبارت ايجابكند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرددارند.

      د )عنوانهاي به كاررفته درمتون موافقتنامهياشرايط عمومي وديگرقسمتهاي اسنادومدارك پيمان،صرفاًبه منظورراهنمايي وآگاهيازمفاداسنادومدارك است ونمي توان درتفسيراسنادومدارك پيمان،ازآنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاًييدات وتعهدات پيمانكار

ماده 16:تاًييدات پيمانكار

موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

      الف)تمام اسناد ومدارك موضوعماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.

      ب )نسبت به تامين نيروي انسانيمورد نيازوتدارك مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحلياازنقاط ديگر،اطمينان يافته است.

     ج )محل اجراي كار راديده وبررسيكرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافتهاست.

    د )ازقوانين ومقررات مربوط بهكار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليمپيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايتكند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.

   ه )درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظرخودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حقدرخواست اضافه پرداختي ندارد.

به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجامداده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جعل خود نمايد.

ماده 17:كاركنان

     الف)پيمانكارمتعهداست كه عملياتموضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجامدهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنانپيمانكارشناخته مي شوند.اگردراسناد ومدارك پيمان،استفاده ازمتخصصان خارجي پيش بينيشده باشد،پيمانكارمتعهداست قبلاً وضعيت استخدام،مانندميزان حقوق ومزايا،مدتاستخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسيله مهندس مشاوربه اطلاعكارفرمابرساندوبارعايت مقررات ذيربط وتاًمين هزينه هاي مربوط،براي استخدامآنهااقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم رابراي استخدام متخصصان يادشده فراهم مينمايد.تشخيص لزوم وحدودتسهيلات مزبورباكارفرماست واين مساعدت ازمسئوليتپيمانكارنمي كاهد.

     ب )تاًمين نيروي انساني موردنيازومحل سكونت مناسب،آب آشاميدني وروشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.

پيمانكار بايدبراي تدارك دايمي آذوقه كارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدونآنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كندوبه آزادي كارگران درتامينموادموردنيازآنها،ازهر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد.بهايآذوقه كه بدين ترتيب ازطرف پيمانكار تهيه مي شود،نبايدازبهاي جنس مشابه درنزديكترين شهر يامحل گرانتر باشدوپيمانكار نمي تواندهزينه هاي ديگري،مانندهزينهحمل رابه قيمتهاي خريد اضافه كند.

    ج )كاركنان ايراني كارگاهبايدداراي شناسنامه،وكاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت واجازه كارباشند.

    د )پيمانكار نبايدكاركنان شاغلكارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشركتهاي دولتي وشهرداريهارابدون اجازه مسئولانذيربط استخدام نمايد.همچنين پيمانكاربايد ازبه گماشتن اشخاصي كه استخدامآنهاازنظروظيفه عمومي مجاز نيست،خودداري كند.

   ه )پيمانكارموظف است كه برايكارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كندودراختيارآنان قراردهد.مهندس ناظر ميتواندازادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.

  و )پيمانكارمتعهداست كه دستمزدكارگران خودراطبق قانون كارمرتباًپرداخت كند.درصورتي كه درپرداخت دستمزدكارگرانتاًخيري پيش آيد،مهندس مشاور به پيمانكار اخطارمي كندكه طلب كارگران راپرداختنمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران رابراي ماه ياماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،طبق كارنامه هاي كارگري كهدردست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه است،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه بهآنهاشده است،باحضور نماينده مهندس مشاوروپيمانكار،ازمحل مطالبات پيمانكارپرداختكندومبلغ پرداختي رابه اضافه 15 درصد،به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايدواگرمطالبات پيمانكار كافي نباشد،ازمحل تضمينهاي پيمانكار تاًمين كند.درصورتي كهنماينده پيمانكار،باوجوداخطار مهندس مشاور،ازحضوربراي پرداختهاخودداري كند،كارفرماپرادخت مزبورراانجام مي دهد،بدون اينكه پيمانكارحق اعتراضي براين عمل ومبلغپرداختي وتعداد كارگران وميزان استحقاقي آنان داشته باشد.درصورتتكرارتاًخيردرپرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه،براي ماهي كه صورت وضعيتآن پرداخت شده است،كارفرمامي تواندپيمان رافسخ نمايد.

   ز)پيمانكار مي كوشدتاحدممكن،كارگران مورد نياز خودراازبين ساكنان منطقه اجراي كار،كه صلاحيت انجامكارهاي موضوع پيمان راداشته باشند،انتخاب كندوبه كارگمارد.

  ح)پيمانكارموظف به اجراي مقررات بيمههاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.

  ط)دراجراي اين پيمان،پيمانكاردرمقابلكارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكاروپيمانكارانجزء،صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط رانداشته باشندياباعث اختلال نظم كارگاهشوند،مهندس مشاوريامهندس ناظر،مراتب رابراي باراول به رئيس كارگاه تذكر ميدهد،ودرصورت تكرار،مي تواندازپيمانكار بخواهدكه متخلفان راازكاربركناركند.دراينصورت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستور است وحق نداردبركنارشدگان رابارديگردرهمانكارگاه به كار گمارد.اجراي اين دستورازمسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجادحقيبراي او نمي كند.

ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار،برنامه كار،گزارش پيشرفت كار،هماهنگيباپيمانكاران ديگر،رئيس كارگاه

      الف)پيمانكارمسئوليت كامل حسناجراي كارهاي موضوع پيمان راطبق اسنادومدارك پيمان به عهده دارد.

      ب )پيمانكار متعهداست كهسازمان،روش اجراوبرنامه زماني تفصيلي اجراي كار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشههاي موجودو برنامه زماني كلي تهيه كندوظرف يك ماه ازتاريخ مبادله پيمان،يامدتديگري كه در اسنادومدارك پيمان تعيين شده است،تسليم مهندس مشاورنمايدتاپس ازاصلاحوتصويب كارفرمابراي اجرابه پيمانكار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارك پيمان،جزئياتيبراي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي وبهنگام كردن آن تعيين سدهباشد،پيمانكارملزم به رعايت آن مي باشد.

      ج )درصورتي كه حين اجرايكار،پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است،موظف است كهپيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر اوبايددربرنامه آن تغييرداده شود،مراتبرابا ذكردليل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغييرات مورد تقاضايپيمانكاررادرقالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كندوآنچه راكه موردقبول است،پس ازتصويب كارفرما،به پيمانكار ابلاغ مي كند.بديهي است كه اين تغييرات درحدودمندرجاتپيمان،ازميزان تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد.

اگرتغييربرنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاورمطرح شود،پيمانكار باتوجه بهنظر مهندس مشاور،تغييرات برنامه زماني تفصيلي راتهيه مي كندوبه شرح پيشگفته،برايطي مراتب بررسي وتصويب،تسليم مهندس مشاور مي نمايد.

      د )پيمانكارمتعهداست كه هماهنگيلازم راباديگرپيمانكاران ياگروههاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي باموضوعقرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاوربه پيمانكارابلاغ مي شود.

     ه )پيمانكار مكلف است كه درپايانهرماه،گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه راتهيه نمايد.شكل وچگونگي تهيه گزارشرامهندس مشاورتهيه مي كند.اين گزارش، شامل مقدارودرصدفعاليتهاي انجام شده،ميزانپيشرفت ياتاًخيرنسبت به برنامه زماني تفصيلي،مشكلات وموانع اجرايي،نوع ومقدارمصالحوتجهيزات واردشده،به كارگاه،تعداد ونوع ماشين آلات موجودوآماده بكار،تعدادوتخصصنيروي انساني موجودوديگر اطلاعات لازم مي باشد.درصورتي كه جزئيات ديگريبراي چگونگيتهيه گزارش پيشرفت كاردراسنادومدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكارموظف به رعايتآن است.

     و)پيمانكارمتعهداست كه يك نسخهازبرنامه،نمودارهاوجدولهاي پيشرفت كاررادركارگاه آماده داشته باشدتادر صورتلزوم،مهندس مشاوروكساني كه اجازه بازديدازكارگاه رادارند،ازآن استفاده كنند.

     ز)پيمانكار بايدپيشازآغازعمليات،شخص واجدصلاحيتي راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئيس كارگاهمعرفي نمايد.رئيس كارگاه بايددراوقات كاردركارگاه حاضرباشدوعملياتاجرايي،بامسئوليت ونظارت او انجام شود.اگرضمن كارمعلوم شودكه رئيس كارگاه قادربهانجام وظايف خودنيست،مهندس مشاور،باذكردليل،در خواست تعويضاوراازپيمانكارخواهدكردوپيمانكارمكلف است ظرف يك ماه، شخص واجدصلاحيت ديگري راكهموردقبول مهندس مشاورباشد،معرفي كند.پيمانكار بايد به منظوراجراي كارودريافتدستوركارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت،اختياراتكافي به رئيس كارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام كه مربوط به اجراي كارباشدوازطرفمهندس مشاوريانماينده اوبه رئيس كارگاه ابلاغ شود،درحكم ابلاغ به پيمانكار است.

پيمانكار مي توانددرصورت لزوم،رئيس كارگاه راعوض كند،مشروط به اينكه پيش ازتعويض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحيت جانشين اوموردقبول نامبرده باشد.

ماده 19:كنترل نقاط نشانه،پياده كردن نقشه ها،اندازه گيريها

      الف)پيمانكار،پيش ازعمليات موضوعپيمان بايدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايدودر صورتي كهاختلافي موجودنباشد،درستي آنهاراتاًييدواعلام داردودرصورتي كه اختلافي وجودداشتهباشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاوروكارفرماصورتمجلس شودوملاك شروع عمليات قرارگيرد.بديهي است كه پس ازآغازعمليات،هيچگونه اعتراضي ازجانب پيمانكاردراين زمينه پذيرفته نيست.

پس ازتحويل هرقسمت ازكارگاه،پيمانكاربايدبي درنگ،نقاط نشانه ومبداًوهمچنينعلايم مربوط به آنهارابابتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايدودرطول مدت اجرايكارتاتحويل موقت،به هزينه خود،حفظ ونگهداري كند.

     ب )پيمانكارمتعهداست كه نقشهها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس مشاورپياده كندودرستي آنهارابامهندسمشاورصورتمجلس كند.درصورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافيدرموردترازآنهادر مدارك فني مشاهده شود،وضع موجودراپيمانكارومهندسمشاوروكارفرماصورتمجلس مي كنند.

ترازكف پي بناهاوزيرسازي راههاوتمام عملياتي كه پس ازانجام كارپوشيده ميشوندوبعداًمرئي نيستند،يابه هر صورت، كنترل واندازه گيري كاملآنهاميسرنباشد،بايدپيش ازپوشيده شدن ياازبين رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود وبه امضايمهندس ناظرورئيس كارگاه برسد.اين صورتمجلسها،ملاك اندازه گيريهادرتنظيم صورت وضعيتهاست.اگرپيمانكارعملياتي راكه بايدموردآزمايش يابازديدقرارگيردوتاًييدشود،پيش ازآنكهاقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهاي انجام شده رابه هزينهخودبرداردوپس ازانجام آزمايشهاوبازديدهاي لازم وتاًييدانجام كارازسوي مهندسناظر،به هزينه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح كار اقدام كند.

     ج)اندازه گيريهابراساس نقشه هاياجرايي،دستوركارهاي اجراشده وصورتمجلسها،كه شامل كروكيهاي لازم وروشن است،انجام ميشود.

ماده 20:تجهيزكارگاه،تدارك مصالح،تجهيزات وماشين آلات

       الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويلگرفتن كارگاه،باتوجه به مدت تعيين شده براي تجهيز،طرح جانمايي تحهيز كارگاه راتهيهكرده وپس ازتاًييدمهندس مشاور،آن رامبناي تجهيزكارگاه قراردهد.تاًمين آب،برق، سوختومخابرات،بطوركلي،تجهيزكامل كارگاه،به نحوي كه براي اجراي كارطبق اسنادومداركپيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد،مگر آنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيبديگري پيش بيني شده باشد.

     ب )تاًمين نيروي انساني،مصالحوتجهيزات،ماشين آلات وابزاربه عهده پيمانكار است،مگرآنكه دراسنادومداركپيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

مصالح وتجهيزاتي كه پيمانكاربراي انجام عملياتموضوع پيمان تهيه ودركارگاهنگهداري مي كند،بايد به قرار زير باشد.

 1)اگرمنابع تهيه مصالح وتجهيزاتدراسنادومدارك پيمان تعيين شده يابعداًمعين شود،بايدازهمان منابع تهيه گردد، نمونهياكاتولوگ فني مصالح وتجهيزات بايدازنظرتطبيق بامشخصات فني،پيش ازسفارش،بهتاًييدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبيت بايدكاملاًطبق مشخصات فنيباشدوموردتاًييدمهندس مشاورقرارگيرد.

 2)ذكرمنابع تهيه مصالح وتجهيزاتدراسنادومدارك پيمان ياتعيين آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پيمانكاردرقبال تهيه مصالحوتجهيزات مرغوب وكافي نمي كاهد.بدين روي،پيمانكارموظف است با مطالعه كافي نسبت بهامكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مصالح وتجهيزات،نظروپيشنهادخودراتسليم مهندسمشاوركند.درصورتي كه استفاده ازاين قبيل منابع موردموافقت مهندسمشاوروكارفرماقرارگيرد،اقدام به تهيه وحمل آنهانمايد.بديهي است كه كارفرمااين حقراداردكه منابع تهيه مصالح راتغييردهدوپيمانكارموظف به رعايت آن مي باشد.اگربهمناسبت اين تغييرمحل،اضافه ياكسر هزينه اي بابت تغييرمسافت حمل ياعواملديگرايجادشود،تفاوت بها،به اقتضاي مورد،از پيمانكاركسريا به اوپرداخت ميشود.پيمانكارملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداري شن و ماسهوديگرمصالح معدني است.

 3)نوع،مقداروتاريخ ورودمصالح وتجهيزاتبه كارگاه بايدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بايدبطورمرتب به نحوي انبار شودكهتمام آن به سهولت قابل بازرسي،شمارش يااندازه گيري باشد.انبارمصالح بايدازهرلحاظقابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوي وعوامل ديگر مصون باشد.

    ج)هرگاه تهيه ياتوزيع مصالحولوازمي درداخل كشوردرانحصاردولت باشد،كارفرماتسهيلات لازم براي تهيه آن مصالحولوازم رافراهم مي كند.اگرتهيه بعضي ازمصالح يالوازم،طبق مشخصات ذيربط درداخلكشورميسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود،كارفرمايا خودش اجازهورودمصالح ولوازم مزبوررابراي پيمانكارتحصيل مي كنديا مشخصات راتغييرمي دهد.

   د)درمواردي كه مصالح وتجهيزاتيبايدبوسيله پيمانكارازخارج از كشورتهيه شود،كارفرماكارفرمااجازه ورودآنهاراازسازمانهاي ذيربط به هزينه پيمانكارتحصيل مي نمايد.هر گاه ضمن اجرايكار،محدوديتهاي جديدي پيش آيدكه به علت آن،پيمانكارنتواندمصالح وتجهيزات مورد نيازاجراي كاررا،درمدتي كه برنامه پيشرفت كارايجاب مي كند،ازخارج ازكشور تهيهوواردكند،مراتب راباذكردليل وارائه اسنادازطريق مهندس مشاوربه اصلاع كارفرما ميرساندتابا توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرمادرموردچگونگي تاًمين اين مصالحمتجهيزات، تصميم گيري نمايد.

    ه)درصورتي كه دراسناد ومداركپيمان،مشخصاتي براي ماشين آلات وابزاراجراي كارتعيين شده باشد،پيمانكار بايدآنهاراطبق مشخصات تعيين شده،تاًمين كند.هرگاه ضمن اجراي كار،مهندس مشاورتشخيص دهدكهماشين آلات وابزارموجودپيمانكار،براي اتمام كاردرمدت پيمان كافي نيست يامشخصاتآنهابراي اجراي كار،مناسب نيست، مراتب رابه پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكارمكلف استكه ماشين آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتي كه نامبرده تعيين مينمايد،تكميل وتقويت كند،بدون اينكه براي اين كار،ادعاي خسارت ياهزينه اضافي ازكارفرما داشته باشد.

   و)پيمانكار نمي تواند ماشين آلاتوابزاري راكه براي انجام عمليات لازم است،ازكارگاه خارج كند.درمورد بيرون بردنماشين آلاتي كه دركارگاه مورد نياز نيست،پيمانكار،تقاضايبيرون بردن ماشين آلاتمزبوررابه مهندس مشاور تسليم مي كند.مهندس مشاور،به تقاضاي اورسيدگي ميكند،ودرصورتي كه موجه باشداجازه خروج مي دهد.

   ز)درصورتي كه طبق اسناد ومداركپيمان،تاًمين اقلامي ازتجهيزات كه پيمانكاربايدنصب كندوبصورت دايم دركارباقيبماند،درتعهدكارفرما باشد،پيمانكارمسئول عملكردناقص احتمالي اين تجهيزاتنيست،مگرآنكه ثابت شود كه نقض آنها مربوط به كارپيمانكاراست.

   ح)اگردراسنادومدارك پيمان،تكليفيبراي تهيه غذا،مسكن ودفتركاركاركنان كارفرما،مهندس مشاوروآزمايشگاه درمحل كاربهعهده پيمانكارگذاشته شود،پيمانكارموظف به تاًمين آنها،طبق شرايط پيش بيني شده،ميباشد.

ماده 21:حفاظت ازكاروشخص ثالث،بيمه كار،مراقبتهاي لازم

      الف)پييمانكارازروزتحويل كارگاهتاروزتحويل موقت عمليات موضوع پيمان،مسئول حفظ ونگهداري كارهاي انجامشده،مصالح،تحهيزات،ماشين آلات وابزار،تاًسيسات وبناهايي مي باشدكه زير نظرومراقبتاو قراردارد،وبه همين منظور،اقدامات لازم رابراي نگهداري وحفاظت آنهادرداخل كارگاهدرمقابل عوامل جوي وطغيان آب رودخانه هاوسرقت وحريق ومانند اينهابه عمل مي آورد.

     ب )پيمانكاردرچارچوب مقرراتودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار،مسئول خسارتهاي واردشده به شخص ثالث درمحوطهكارگاه است،ودرهرحال،كارفرمادراين موردهيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرماومهندس مشاور مي تواننددرصورت مشاهده عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظت فنيوبهداشت،كاردستورتوقف بخشي ازكارراكه داراي ايمني لازم نيست تابرقراري ايمني طبقدستورالعملهاي يادشده صادرنمايد.دراين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارتدراثردستورتوقف كارراندارد.

پيمانكارمتعهداست كه تدابير لازم رابراي جلوگيري ازوارد شدن خسارت وآسيب بهاملاك مجاوراتخاذنمايد،واگر دراثرسهل انگاري اوخسارتي به املاك وتاًسيساتمجاوريامحصول آنهاواردآيد،پيمانكارمسئول جبران آن مي باشد.

   ج )پيمانكار مكلف است كه پيش ازشروع كار،تمام ياآن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان راكه دراسنادومدارك پيمان تعيين شدهاست،درمقابل مواردي ازحوادث مذكوردراسناديادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه اي كهموردقبول كارفرماباشد،بيمع نموده وبيمه نامه هارابه كارفرما تسليم كند.بيمه نامههابايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبارداشته باشد،تازماني كه تحويل موقت انجام نشدهاست،پيمانكارمكلف است كه بيمه نامه ها راتامدتي كه لازم است تمديدكند.كارفرماهزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشدهازسوي بيمه گر،عيناًبه بيمه گرپرداخت مي كند.آن قسمت ازهزينه بيمه كه مربوط به مدتتاًخيرغيرمجاز پيمانكار باشد،به حساب بدهي پيمانكارمنظور مي شود.

درصورت بروزحادثه اي كه باعث ازبين رفتن تمام ياقسمتي ازكارهاي انجام يافتهومصالح وتجهيزات پاي كار شود،پيمانكارموظف است كه:اولاًمراتب رافوراًبهكارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بيمه به بيمه گراطلاع دهد،ثانياً:طبقدستوركارفرمايامهندس مشاور،كارهارابه حالت اوليه بازگرداند.برنامه زماني انجامكارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گرددوپس از تاًييدمهندس مشاوروكارفرما،بهاجرادرمي آيد.كارفرماخسارتهاي واردبرآنچه راكه بيمه شده است ازبيمه گروصول مينمايدومبلغ وصول شده رابراي تجديدعمليات به تناسب پيشرفت كاروطبق هزينه تمامشده،اعم ازهزينه مستقيم ياغيرمستقيم(بالاسري)،باتاًييدمهندس مشاوربه تدريج يااعادهكاربه حالت اوليه به پيمانكارپرداخت مي كند.كارفرما بايدكارهاي موضوع پيمان رابهنحوي بيمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دريافتي ازبيمه گربراي اعاده كارهابه حالتاوليه كافي باشد،درصورتي كه تكليف بيمه كاردراسنادو مدارك پيمان تعيين نشده باشد،پيشازشروع كار،پيمانكارچگونگي بيمه كارراازكارفرمااستعلام مي نمايدوكارفرما درمدت 10روزكارهاوحوادث مشمول بيمه راتعيين وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاپيمانكارطبق مفاداين بند،درمورد بيمه كاراقدام كند.

اگركارفرماعمليات موضوع پيمان رابيمه نكند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهايواردشده به عهده اومي باشد.

   د )پيمانكارموظف است كه تمامساختمانهاوتاًسيسات موقت،ماشين آلات وابزارووسايل كارگاه را،كه متعلق بهاويادراختياراوست وبراي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد،به هزينه خودبيمهكندورونوشت بيمه نامه هارابه كارفرماتسليم نمايد.ماشين آلات وابزاري راكهكارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهد،كارفرمابيمه مي كند.

   ه )پيمانكارموظف است كه روشناييقسمتهايي ازداخل كارگاه راكه بايدروشن باشد تاًمين كند،وهمچنين تمام علائمراهنمايي وخطر ووسايل حفاظتي،ودرصورت لزوم،حصاركشي رافراهم نمايدوتعداد كافينگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد،بگمارد.

   و )پيمانكارمتعهداست كه عملياتاجرايي خودراطوري انجام دهدكه راه عبورمناسبي درپياده رووسواره روبراي عبورومروررهگذران ووسايط نقليه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهايي انباركندكه موجبناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف،يارهگذران نشود.استفاده ازماشين آلات وابزاردرساعاتعادي كار،ودرنتيجه،صداي آنها و همچنين استفاده ازراههاي معين به منظور انجامعمليات،مزاحمت تلقي نمي شود.

درمواردي كه اجراي كارايجاب كندكه قسمتي ازسواره رويا پياده روبراي مدتي موقتوبااطلاع مهندس مشاوريا مهندس ناظربه كلي مسدودشود،پيمانكاربايدباكسب مجوزلازمازمقامات محلي،عبورومرورراباراههاي انحرافي كه مسيرآنهابايدبه تاًييدمهندسمشاوربرسد،تاًمين كند.كارفرمانيزمساعدت لازم رابراي تحصيل مجوزهاي موردنياز بعملمي آورد.

اگرترتيب احتساب وپرداخت هزينه ايجادونگهداري راههاي انحرافي دراسنادومداركپيمان معين نشده باشد،اين هزينه هابه عهده پيمانكاراست.همچنين پيمانكارمتهداست كهدرحمل مصالح وماشين آلات وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعايت قوانين،مقرراتواستانداردهارابكندواگرعبورماشين يامصالحي ترتيب خاصي راايجاب كند،بانظركارفرمايامهندس مشاوراقدام نمايد.هرگاه پيمانكاربرخلاف مفاداين بندرفتاركند،مسئولجبران خسارتهاي واردشده مي باشد.

    ز )پيمانكارمتعهداست كه انتظاماتكارگاه راتاًمين كندوازوروداشخاص غيرمجازوكساني كه باعث اختلال نظم كارگاه ميشوندخودياتوسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.

   ح )هرگاه پيمانكاردراجراي تمامياقسمتي ازموارد درج شده دراين ماده سهل انگاري ياكوتاهي كندوازانجام تعهداتي كهطبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جايپيمانكارانجام دهدو هزينه هاي انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد بهحساب بدهي پيمانكارمنظوركرده وازمطالبات وي كسرنمايد.دراين صورت،هرگونه ادعايپيمانكارنسبت به اين قبيل پرداختهاوهمچنين نسبت به تشخيص كارفرما،خواه ازنظراساستخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختي،بي اثرمي باشد.

ماده 22:ترتيب گردش مدارك،نقشه ها وابلاغ دستوركارها

      الف)تمام نقشهها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهاي فني كه داراي مهروامضاي مهندس مشاوراست،بهتعدادنسخه هاي درج شده دراسنادومدارك پيمان ودرصورتي كه دراسنادومدارك پيمانتعدادنسخه معين نشده باشد، دردونسخه،بدون دريافت هزينه،دراختيارپيمانكارقرارميگيرد.درصورت نيازپيمانكار،نسخه هاي اضافي به هزينه اوتكثيرمي شود.پيمانكاربايديكنسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرين تغييرات آنهاراهميشه دركارگاه نگهداري كند،تادرصورت لزوم،به منظوربازرسي كارهادراختيارمهندس مشاور،كارفرمايانمايندگانآنهاقرارگيرد.نسخه اصل نقشه هاومدارك،تاپايان كارنزدمهندس مشاورباقس مي ماند.

      ب )پيمانكارموظف است كه پيشازآغاز هرقسمت ازكار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاوديگراسنادومدارك فني مربوط به آنقسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه هاراكنترل نمايد،به نحوي كه هيچگونه ابهامي از نظرچگونگي اجراي كاربراي خودوكاركنانش باقي نماند.بهطوركلي،كمبودنقشه براي هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پيمانكارمبني براجراي كامل كارنمي كاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هاياهرگونه ابهام ياكسري در مدارك ،مدارك،نقشه هاودستورالعملها،پيمانكاربايدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواستكند.مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،براي تكميل نقشههاوابلاغ به پيمانكاراقدام كند.

      ج )هرگاه پيمانكاردرمورددرستيبعضي نقشه هاومحاسبات يادستوركارهايا مشخصات مصالح وتجهيزاتي كه بنابهدستوركارفرماازمنابع معيني تحصيل مي شودايرادي داشته باشد،بايدباتوجه به برنامهزماني تفصيلي،مراتب راباذكردليل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتي كه مهندسمشاور،درستي مدارك پيشگفته راتاًييدكند،ولي پيمانكارهمچنان نسبت به آنهاايرادداشتهباشد،پيمانكاربايدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمايدوپس ازدريافت نظر كارفرما،طبق نظراوانجام دهد.درچنين حالتي،پيمانكارفقط مسئول اجراي كاراست ودرموردصحت نقشه ها،مشخصات،محاسبات ودستوركارهاي مربوط،مسئوليتي ندارد.هزينه رفع عيب ونقص درچنينمواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.

     د )پيمانكار،نقشه هاي كارگاهيراكه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات وقسمتهايي ازكاراست،درصورت نياز ضمن اجرايكار،براساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني ودستورالعمل سازندگان،تهيه مي كندودرسهنسخه،كه يك نسخه ازآن قابل تكثيرباشد،تسليم مهندس مشاورمي نمايد.مهندس مشاور،نقشههاي يادشده راپس ازبررسي واصلاح  لازم،تاًييدودريكنسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند.نسخه قابل تكثيراين مدارك نزدمهندس مشاورنگهداري ميشود.

    ه )نقشه هاي چون ساخت،نقشه هايكارهاي انجام شده به نحوي كه اجراشده اند،مي باشدوشامل تمام نقشه هاي اجرايي،اعمازتغييريافته يا بدون تغييراست.پيمانكاربايدنقشه هاي چون ساخت رابه تدريج وطبقنظرمهندس مشاور درسه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشدتهيه كندوبراي بررسيوتاًييد،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،يك نسخه ازنقشه هاي چون ساخت تاًييدشدهرادراختيارپيمانكارقرار مي دهد.

    و )پيمانكاربايدمشخصات فني،نقشههاودستورالعملهانصب،راه اندازي وبهره برداري تجهيزاتي راكه تاًمين آنهابه عهدهاوست،ازسازنده آنهابگيردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مداركسازنده، نقشه هاي اجرايي محل استقرارتجهيزات يادشده راتهيه وبراي اجرابهپيمانكارابلاغ مي كند.

    ز )مهندس مشاور،تمامموافقتها،تصويبها،اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبي،به پيمانكارابلاغ مي كند،ودرموارد لزوم،به نحوپيش بيني شده دراسنادومدارك پيمان،به تاًييدكارفرمانيزميرساندوسپس به پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكار،پس ازوصول دستوركارها،مي تواندبراياصلاح آنهااظهارنظر كند.امادرهرحال،موظف به اجراي چنين دستوركارهاي است.

درمواردصدوردستوركارشفاهي ازسوي مهندس مشاور،پيمانكارمي تواند  درخواست ابلاغ كتبي آنهارابنمايد و مهندسمشاورنيزموظف است كه دستوركارها راكتبي به پيمانكارابلاغ كند،درغيراين صورت،ايندستوركارها برايپيمانكارمعتبرنيست.

مهندس مشاوريك نسخه رونوشت ازتمام نامه هاي ابالغي،همراه بانقشهها،دستوركارهاوصورت جلسه ها رابراي كارفرماارسال مي كند.

    ح )پيش ازتحويل موقت كارطبق ماده39،پيمانكاردستورالعملهاي راه اندازي،راهبري،تعميرونگهداري راهمراه بانقشه هاي چونساخت درسه نسخه،كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمي دهد.مدارك يادشده بايد به نحوي باشدكه راهبري،تعميرونگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمانبسهولت انجام شود. درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،تعدادنسخه يامشخصات ويژه ايبراي مدارك موضوع اين بندتعيين شده باشد، طبق آن عمل مي شود.

ماده 23:حفاظت تاسيسات زيربنايي وتغييروضع آنها

      پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوياجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبيواردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود،پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبتبه جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كهمصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساببدهي پيمانكارمنظوركندوپيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كهموقعيت تاسيسات زيرزميني دراسنادومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكاربايدباتوجهبه برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلامنظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرموردبروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوطبه آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومداركپيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشدهراايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضعآنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست.

ماده 24:واگذاري،پيمانكاران جزء

      الف)پيمانكارحق واگذاري پيمان بهديگران راندارد.

      ب )پيمانكار مي تواند بهمنظورتسهيل وتسريع دراجراي قسمت ياقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان، پيمانهاييباپيمانكاران جزء ببندد،مشروط به آنكه آنان راازواگذاري كاربه ديگران ممنوعكند.درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،كارفرما،لزوم تاييدصلاحيت پيمانكاران جزءراپيش بيني كرده باشد،پيمانكارموظف است كه تاييدكارفرمارادراين موردتحصيلنمايد.اين واگذاري نبايدازپيشرفت كارطبق برنامه زماني اجراي كاربكاهد،وبه هرحال،بههيچ روي،ازمسئوليت وتعهدات پيمانكار نمي كاهد.پيمانكارمسئول تمام عملياتي كه توسطپيمانكاران جزءياكاركنان آنهاانجام مي شود.درپيمانهاي بين پيمانكاروپيمانكارانجزءبايدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف يبن آنها،كارفرماحق دارد،درصورتي كه مقتضيبداند،به مورداختلاف رسيدگي كند.پيمانكاروپيمانكارجزء نيزمي پذيرندكهنظركارفرمادراين موردقطعي است وتعهدمي كنندكه الزاماًآن رااجراكنند.

هرگاه درپرداخت مطالبات پيمانكاران جزء،باتوجه به شرايط درج شده درپيمانآنها،تاًخيري روي دهد،درصورتي كه پيمانكارجزء،تعهدات خودرابراساس پيمان تنظيميخودباپيمانكاركاملاًانجام داده وكاراو مورد قبول وتاييد مهندس مشاورباشد،كارفرماميتواندبنابرتقاضاي پيمانكارجزءباحضورنماينده پيمانكار،به كاراورسيدگي كند.اگردراثراين رسيدگي،پيمانكارجزءطلبكارشودوپيمانكارازپرداخت آن خودداري كند،كارفرماحقداردطلب پيمانكارجزءرا براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شدهاست،ازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.درصورتي كه بااخطاركارفرما،پيمانكاريانمايندهاوبراي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرمارسيدگي مي نمايدوبشرح پيشگفته عمل مي كندواين عملقطعي وغيرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ ياخاتمه پيمان،پيمانكاران جزءمطالباتي ازپيمانكارداشته باشند،مهندس مشاوروكارفرما،به شرح پيشگفته موضوع رارسيدگي مينمايند.اگرپس ازرسيدگي وتهيه صورتحساب نهايي،پيمانكارمطالباتي داشتهباشد،كارفرمامي تواندطلب پيمانكاران جزءراازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.

ماده 25:اجراي كاردرشب

اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست

      الف)دربرنامه زماني تفصيلي پيشبيني شده باشد.

      ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهاييازسوي پيمانكار،انجام كارطبق تشخيص پيمانكاردرمدت پيمان امكانپذيرنباشد،پيمانكارمي تواندبدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كارراداشتهباشدباتاًييدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.

     ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكهپيشرفت كارپيمانكاربه نحوي نيست كه همه عمليات درمدت پيمان پايان يابد،مي تواندپسازموافقت كارفرما،به پيمانكاردستوردهدكه قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.دراين حالتپيمانكارمكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعايامطالبه هيچ گونه خسارت واضافهبهاندارد.

     د )اگربه تشخيص مهندسمشاوروتاًييدكارفرمابراي جبران تاخيرهايي كه ناشي ازقصورپيمانكارنيست،كاردر شب نيزانجام شود،اضافه هزينه هاي مربوط به كاردرشب،باتاًييدمهندس مشاوروتصويبكارفرما،پرداخت مي شود.درمحاسبه اين هزينه ها،به منظورتعيين هزينه هاي اضافيدستمزدنيروي انساني براي كاردرشب،بايدمقررات قانون كارواموراجتماعي ملاك عملقراركيرد.پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كارراطوري دهدكه تاحدامكان،اجراي كاردرشب برايساكنان مجاورمزاحمتي ايجادنكند.

ماده 26:آثارتاريخي واشياي عتيقه

هرگاه ضمن اجراي كار،اشياي عتيقه ياآثارتاريخي ومسكوكات قديمي ومانندآنهادرمحلكارپيداشود،پيمانكارمتعهد است كه بي درنگ مراتب راازطريق مهندس مشاوربه اطلاعكارفرماوطبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند.كارفرمابراي حفظ ونگهداريياانتقال اشياي عتيقه،اقدام فوري به عمل مي آورد.پيمانكاربايدتازمان اقدام بهحفاظت ازسوي كارفرمايامقامات ذيربط،براي حفظ ونگهداري اشياوآثارمزبور،مراقبت لازمرابه عمل آورد.هرگاه اجراي اين ماده،موجب توقف ياتعطيل عمليات موضوع پيمانگردد،طبق ماده 49 رفتارمي شود.

ماده 27:اقامتگاه قانوني

   اقامتگاه قانونيكارفرماوپيمانكارهمان است كه درموافقتنامه پيمان نوشته شده است.درصورتي كه يكيازطرفين محل قانوني خودراتغييردهد،بايدنشاني جديدخودرادست كم 15 روزازتاريختغيير،به طرف ديگراطلاع دهدتاوقتي كه نشاني جديدبه طرف ديگراعلام نشده است،مكاتباتبه نشاني قبلي ارسال مي شودودريافت شده تلقي مي گردد.

 

فصل سوم

تعهدات واختيارات كارفرما

ماده 28:تحويل كارگاه

      الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاهرابي عوض وبدون معارض تحويل پيمانكاردهد.

      اگراجراي كاردرزمينه هاومحلهايتحويلي،مستلزم اخذپروانه ياپرداخت حقوقي ازقبيل عوارض شهرداري، حق ريشه ومستحدثاتوماننداينهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصيل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست

           تبصره 1:اگردراسنادومداركپيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين مورد نيازبراي تجهيزگارگاه به عهده             پيمانكارگذاشته شده باشد،طبق شرايطپيش بيني شده درپيمان عمل مي شود.

           تبصره 2:درصورتي كه درمحلتحويل شده به پيمانكارمعارض پيداكندوموجب توقف اجراي تمام ياقسمتي       ازكارشود،آن قسمت ازكاركه متوقف شدهاست،مشمول تعليق مي گرددوطبق ماده 49 رفتارمي شود.

     ب )كارفرماپس ازمبادلهپيمان،تاريخ تحويل كارگاه راكه نبايدبيشتراز 30 روزازتاريخ مبادله پيمان باشد،به پيمانكاراعلاممي كند.پيمانكاربايددرتاريخ تعيين شده درمحل كارحاضرشودوطي صورتمجلسهايي،اقدام بهتحويل گرفتن كارگاه نمايد.درصورتي كه حداكثر 30 روزازتاريخ تعيين شده براي تحويلگرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده 46،پيمان رافسخ كند.

درصورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايدحدودوموقعيت زمينهاومحلهايي كه درآنهاموضوعپيمان اجرامي شودونقاط نشانه بامشخصات آنها،محورعمليات ومحل منابع تهيه مصالحي كهبايددركارگاه توليدگردد،درج شود.

اگرتحويل كارگاه به طوريكجاميسرنباشد،كارفرمابايدكارگاه رابه ترتيبي تحويلدهدكه پيمانكاربتواندعمليات موضوع پيمان راطبق برنامه زماني تفصيلي انجامدهد.دراين حالت نيز مهلت كارفرمابراي تحويل دست كم اولين قسمت ازكارگاه كه برايتجهيزكارگاه وشروع عمليات موضوع پيمان لازم است،حداكثر 30 روزاست.

     ج )هرگاه كارفرمانتواندكارگاهرابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندكارراطبق برنامه زماني تفصيلي انجامدهد،ومدت تاخيردرتحويل كارگاه بيش ازيكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارتتاخيردرتحويل كارگاه،هزينه هاي اضافي ايجادشده براي پيمانكارراكه طبق رابطهزيرمحاسبه مي شود،پرداخت مي كند،مشروط به اينكه باتاييدمهندس مشاور،پيمانكاردرمحاهايتحويل شده تاخيرغيرمجازنداشته باشد.

 

                       مبلغ كارهاييكه درتحويل محل

(مدت تاخيربه ماه)     اجراي آنتاخيرشده است                                            5/7

                         (--------------------------)(متوسط كاركردفرضي ماهانه)----- = مبلغ خسارتتاخيرتحويل كارگاه

(.پس ازكسريك ماه)           مبلغاوليه پيمان                                              100

        

  

اگرمدت تاخيراز 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست بيشترشود،حقوقيبه پيمانكارتعلق مي گيرد بدين ترتيب كه اگرمبلغ كارهاي پيش بيني شده درمحلهايتحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد،پيمانكار مي تواندبااطلاع قبلي 15روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولي اگراين مبلغ بيشتراز 25 درصدمبلغاوليه پيمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پيمان ازسوي پيمانكار،پيمان خاتمه يافته وطبقماده 48 عمل مي شود.هر گاه پيمانكاردرمحلهايي كه درتحويل آنهابيش ازمدت پيشگفتهتاخيرشده است،كاراجرايي راشروع نمايد،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب مينمايد.

   تبصره- اگركارفرمانتواندهيچ قسمتازكارگاه رابه پيمانكارتحويل دهد،براي تاخيربيش ازيكماه تا30 درصدمدت پيمان يا 6ماه،هركدام كه كمتراست،نسبت به تاخير مبادله پيمان،ماهانه معادل مبلغ 5/2درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارپرداخت مي كند.اگرپيمانكارپس ازانقضاي30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،مايل به ادامه يااجرايكارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده 48 خاتمه مي يابدوپيمانكارهيچ گونه دعاويديگري نمي تواندمطرح نمايد.خسارت تاخيردرتحويل تمام ياقسمتي ازكارگاه،براي مدتمازادبريك ماه،حداكثرتا 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداختاست.

     د )درمواردي كه به استناداينماده،قسمتي ازتعهدات پيمانكارحذف شود،تضمين انجام تعهدات پيمانكارنيزبه تناسب كاهشداده مي شود.

     ه )پيمانكارنمي تواندجزآنچه طبقنقشه هاودستوركارهاست،درزمينهاومحلهاي متعلق به كارفرماباملك غيركه ازطرفكارفرمابه پيمانكارتحويل شده است،اقدام به احداث بناياساختمان كند.اگردراثراجرايكاردرملك غيركه ازسوي كارفرماتحويل شده است،صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارتوجلوگيري وتوقف كارنمايد،طرف ادعاكارفرماست وپيمانكارهيچ گونه مسئوليت وتعهديدراين موردندارد.

     و )درصورتي كه طبق اسنادومداركپيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين موردنيازتجهيزكارگاه به عهده پيمانكارباشدياپيمانكاربخواهدطبق صلاحديدخودازمحلهايي خارج ازمحلهاي تحويلي كارفرمابرايتجهيزكارگاه استفاده كند، بايدموقعيت آنهارابه تاييدكارفرمابرساند.دراينحالت،مسئوليت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوي صاحب ملك به عهده پيمانكاراستوكارفرمادراين مواردمسئوليتي ندارد.هرگاه پيمانكارمحلهاي موردنيازتجهيزكارگاه رابهصورت اجاره اي دراختياربگيرد،بايددراجاره نامه آنها،امكان انتقال مورداجاره رابهكارفرماپيش بيني كند.

ماده 29.تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان

      الف)درضمن اجراي كار،ممكن استمقاديردرج شده درفهرست بهاومقاديرمنضم به پيمان تغييركند.تغيير مقاديربه وسيلهمهندس مشاورمحاسبه مي شودوپس ازتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ ميگردد.پيمانكاربادريافت ابلاغ تغييرمقاديركار،موظف به انجام كاربانرخ پيمان است،بهشرط آنكه مبلغ ناشي ازتغييرمقاديركار،ازحدود تعيين شده درزيربيشترنشود.

      1)افزايش مقادير بايددرچهارچوبموضوع پيمان به پيمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزايش مقاديرو مبلغكارهايباقيمت جديد(موضوع بندج)نبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.

      تبصره- اگرنرخ پيمان مشمول تعديلآحادبهاباشد،براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد،ابتدا قيمتهايجديدبه مبناي نرخ پيمان تبديل مي شودوسپس ملاك محاسبه قرارمي گيرد.

      2)جمع مبلغ مربوط به كاهشمقاديروحذف آنهانبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.اگراين مبلغ،ازحد تعيينشده بيشترشودوپيمانكاربااتمام كاربانرخ پيمان موافق باشد،عمليات موضوع پيماندرچهارچوب پيمان انجام مي شود.ولي درصورتي كه پيمانكارمايل به اتمامكارنباشد،پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.

     تبصره1.درصورت حذف قسمتهاييازكاربه استنادبندج ماده 28 براي تعيين حدافزايش ياكاهش مقاديرطبق بندهاي1 و2 بجايمبلغ اوليه پيمان،مبلغ اوليه پيمان پس ازكسرمبلغ كارهاي حذف شده به وسيلهپيمانكار،ملاك قرارمي گيرد.

     تبصره2.اضافه ياكاهش مقاديركارطبقمفادبندهاي(الف- 1)و(الف- 2)اين ماده تا10 درصدبادستورمهندس مشاورعمل مي شود،ولياضافه برآنباتصويب كارفرماقابل اجرااست.

     ب)درصورتي كه پس ازتكميلكاروتصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود،مقاديركاربدون آنكه ازسوي كارفرماكم شدهباشد،نسبت به مقاديرمنضم به پيمان كاهشي پيش ازحدتعيين شده دربند(الف- 2)داشتهباشد، دراين حالت نيزنرخ پيمان ملاك عمل است.

     ج )اگردرچهرچوب موضوعپيمان،كارهايي به پيمانكارابلاغ شودكه براي آنهاقيمت ومقدار درفهرست بها ومقاديرمنضم به پيمان پيش بيني نشده است،پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغمهندس مشاور،قيمت پيشهادي خودرابراي اجراي كارهاي يادشده،همراه باتجزيه قيمت،بهمهندس مشاورتسليم كند.وقتي كه باتوافق پيمانكارو مهندس مشاورتعيين شودوبه تصويبكارفرمابرسد،ملاك پرداخت است.قيمتهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شودبايدبرحسبهزينه اجراي كاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاين رو،تنهاضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمتهايجديداعلام مي شود.

    تبصره- درصورتي كه پيمان بااستفادهازفهرستهاي بهاي واحدپايه منعقدشده باشد،چگونگي تعيين قيمت جديد، علاوه برمفاداينبند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقيمتهاي پايه درتعيين قيمت جديدبااولويتدستورالعمل يادشده است.

    د )جمع بهاي قيمتهاي جديد،علاوهبرآنكه تابع سقف تعيين شده دربندالف است،نبايداز 10 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.

    ه )تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيشبيني شده درشرايط خصوصي است.

 

ماده 30.تغييرمدت پيمان

     الف)درصورت وقوع هريك ازمواردزيركه موجب افزايش مدت اجراي كارشود،پيمانكارمي توانددرخواست تمديدمدت پيمانرابنمايد.پيمانكاردرخواست تمديد مدت پيمان راباارائه محاسبات ودلايل توجيهي،بهمهندس مشاور تسليم مي كندومهندس مشاورپس ازبرسي وتاييد،مراتب رابراي اتخاذ تصميمبه كارفرماگزارش مي كندوسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

     1 )درصورتي كه طبق بندهاي"الف"و"ج"ماده 29،مبلغ پيمان تغييركند.

     2 )هرگاه به دستوركارفرمايامهندسمشاور،نقشه هاي اجرايي بامشخصات فني تغييراساسي كند.

     3 )هرگاه كارفرمادرتحويلكارگاه،ابلاغ دستوركارهايانقشه هاوتحويل مصالحي كه تهيه آنهابه عهده اوست،تغييركند.تغييردرابلاغ دستوركارهاونقشه هابه شرطي مشمول اين بنداست كه پيمانكارباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.

     4 )اگردرتحويل مصالحي كه فروشآنهاازوماًبايدباحواله كارفرماصورت گيردتاخيرايجادشود،به شرطي كه پيمانكارباتوجهبه برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنهابه موقع اقدام كرده باشد.

     5 )درمواردحوادث قهري وهمچنيندرمواردمربوط به كشف اشياي عتيقه وآثارتاريخي كه درموارد26 و43 پيش بيني شده است.

     6 )هرگاه محدوديت براي ورودمصالحوتجهيزات طبق بند"د"ماده 20 پيش آيد

     7 )درصورتي كه كارطبق ماده 49 بهتعليق درآيد

     8 )درصورتي كه قوانين ومقرراتجديدي وضع شودكه درتغييرمدت اجراي كارموثرباشد.

     9 )هرگاه كارفرمانتواندتعهداتمالي خودرادرموعدهاي درج شده دراسنادومدارك پيمان انجام دهد.

     10)مواردديگري كه به تشخيصكارفرماخارج ازقصورپيمانكارباشد.

     ب )اگروقوع برخي ازموارددرج شدهدربند"الف"،موجب كاهش مدت پيمان شود،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكار،كاهشمدت پيمان راتضمين مي كندومراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي نمايد،وسپسنتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي كند.

     ج )درپايان مدت اوليه پيمانياهرتمديد مدت پيمان،اگركاربه اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاورباكسب نظرپيمانكاروباتوجه به مواردتعيين شده دربند"الف"،علل تاخيركاررابررسي ميكندوميزان مدت مجازوغيرمجازآن را باتوافق پيمانكارتعيين مي نمايدونتيجه رابه كارفرماگزارشمي كند،وسپس نظركارفرمارادرموردميزان مجازياغير مجازتاًخيركاربه پيمانكاراعلام ميكندومعادل مدت تاًخيرمجاز،مدت پيمان راتمديد مي نمايد.

     د )دراجراي مفاداين ماده برايتمديدمدت پيمان،تاخيرهاي همزمان ناشي ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط يك بارمحاسبهمي شود.

     ه )دراجراي مفاداينماده،اگرپيمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشديانسبت به تصميم كارفرمامعترضباشد، طبق نظركارفرماعمل مي شودوپيمانكارمي تواندبراساس ماده 53 براي حل مسئلهاقدام نمايد

ماده 31.مديريت اجرا

كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده ميشود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفيمي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميمكارفرمامي باشد.

ماده 32.نظارت براجراي كار

     الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشهبايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتي كه ازطرف كارفرماومهندسمشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزان مسئوليت پيمانكارنمي كاهد.

نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعاتوتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهاييراكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليمكند.

     ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فنيپيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.

هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسانفني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارتاست،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.

     ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينانازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهاي انجام يافته مي كند. هزينه انجامآزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بينيشده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كه درمدارك فني تعيين شده است تطبيقنكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجاماين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكه نقص موجودمربوط به مدارك فنيباشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالح ياانجام هرنوع آزمايش،تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگان دراختيارمهندس مشاوربگذارد.

     د )درصورتي كه مهندس مشاورموادريازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فني پيمان رادر اجراي كارها مشاهدهكند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدت مناسبي كه باتوجه به حجم ونوعكارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايان مهلت تعيين شده،پيمانكارنسبتبه اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودش كارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينههاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالبات پيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه بهاخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوب ازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواندپيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.

     ه )كارفرمادرمدت اجرايپيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عمليات پيمانكاررابازرسي مي كندپيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كه موردنيازباشد،دراختيارنمايندگانكارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اين بازرسيها فراهم سازد.

     و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم بهتغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يك ماه بيشتربه اطلاعپيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليف آزمايشهاي ناتمام،صورتجلسههاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشن كنند.درصورتي كه مهندس مشاوربه شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندس مشاورتكليف كارهاي ناتمامراروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساب بدهي مهندس مشاورمنظور مينمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندس مشاور،بخشهايي ازكار توسطپيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشدهواين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندس مشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفتهازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكار به پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازمرابراي عدم انقطاع آن بخش ازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندسمشاورجديدرابه پيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندسمشاورقبلي تعيين شده بود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآنپس،تصميمهاودستورهاي مهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.

ماده 33.مهندس ناظر

     الف)مهندس ناظركه نماينده مهندسمشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارتومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتي راكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه هاومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايش قراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارتكاركنان ياچگونگي كارمشاهده كند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضيازماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجامداد،مهندس ناظرتعميرياتعويض وتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايتبند"ب"،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندس ناظربه پيمانكارداده شود،به مثابهدستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست وپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.

     ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حقنداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدت پيمان ياپرداخت اضافي بهپيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.

     ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهايمهندس ناظر رادرحدودمفاداين ماده اجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلافاسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراين صورت،موظف است كه موضوع رابه مهندسمشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآنموردقاطع مي باشد.

     د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندسناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهايانجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصات آنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيصدهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوب رابه هزينه خودتعويض نمايد.بههرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نمي كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندسمشاورنمي كند.


 

فصل چهارم

تضمين،پرداخت،تحويل كار

ماده 34.تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه ايمعادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كهضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پسازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشدهاست،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيشازانقضاي مدت اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكرده وضمانتنامهتمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافت كندووجه آن رابهجاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات راپسازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.

       تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويلموقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدون منظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم ميشود.هرگاه براساس اين صورت وضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمينحسن انجام كاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاهميزان بدهي پيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجامتعهدات،برحسب موردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.

      تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجامتعهدات،به صورت نقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواعديگراوراق بهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطياست كه دراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.

ماده 35.تضمين حسن انجام كار

ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصدبه عنوان تضمين حسن انجامكاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورتوضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردميگردد.

     تبصره- پيمانكارمي تواند وجوهسپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخآن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافت كند.

ماده 36.پيش پرداخت

كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداختبه پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابطآن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آندراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعملپيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمينويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شدهدردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيشپرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.

ماده 37.پرداختها

     الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيتكارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارهاوصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزات پاي كارراتعيين ميكند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيت رامحاسبه كرده وآنرادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورت وضعيت پيمانكارراازنظرتطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعيين دليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدتحداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر براي كارفرماارسال مي نمايدومراتبرانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيت كنترل شده ازسوي مهندسمشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شدهاست وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبق پيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداختبه پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصول صورت وضعيت،باصدورچك به نامپيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمام كارها ومصالح وتجهيزاتي كهدرصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق به كارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيهكارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويل موقت،دراختيار پيمانكارقرارميگيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقت وپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبهموقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورتوضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاح ورفع مي شود.به منظورايجادامكان برايتهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعي درمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايدضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريك ازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائهآنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگي همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،ايناسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقت نيزمورداستفاده قرارگيرد.

    تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيتارسالي ازطرف مهندس مشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيينشده دراين ماده،تا 70 درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است بهعنوان علي الحساب ودرمدت مقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيتراهمرا بادلايل ردآن،براي تصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحاتلازم درمدت حداكثر 5 روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغبه ترتيب پيشگفته به پيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيتازتاريخي شروع مي شودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.

    تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورتوضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراضخودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كند تاموردرسيدگيقرارگيرد.

    تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورتوضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندس مشاورباتاييد كارفرماوبه هزينهپيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي براي رسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيباين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونه مسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورتوضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

     ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديلآحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسوي كارفرما،پيمانكار صورت وضعيتتعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مي نمايدوبهمنظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند"الف"تعيين شده است،براي مهندسمشاورارسال مي كند.

    تبصره- اگربه هردليلوغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اول ودوم ياسوموچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگي مي كندوبهكارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند"الف"براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.

ماده 38.پرداختهاي ارزي

هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوعپيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.

     الف)اگردراجرايبند"الف"ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومدارك پيمان،پرداختارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداخت معادل ريالي آنازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ پرداخت،دراختيارپيمانكارقرارميدهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچ گاه نبايد از 50درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.

     ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كهدر اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسوي كارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشورواردشودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديده ودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصاتتعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرمايخريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كه دست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدامنمايد.پيمانكاربايدبامسئوليت خود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصاتآنهابااسنادومدارك پيمان،كنترل نمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندسمشاور،اسناددريافتي رابررسي مي كندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصولآنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزاتپيشگفته بايدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حسابپيمانكاراقدام به گشايش اعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالحوتجهيزات سفارش شده ازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزاتيادشده وارد كارگاه شدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتهامنظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلبپيمانكاركسرمي شود.

     ج )اگردراجرايبندهاي"الف"و"ب"،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليمپيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساببستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورميگردد.

     د )تعديل نرخ كارهاي موضوعبند"ب"،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقررات تعديل خاص طبقدستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.

     ه )اگربراي خريدماشين آلاتوابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيه آنهادرداخل نيست وبايدازخارجكشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومدارك پيمان پيش بيني شدهباشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلاتوابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق به پيمانكاراست.

ماده 39.تحويل موقت

     الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمانتكميل گرديدوكارآماده بهره برداري شد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت ميكندونماينده خودرابراي عضويت درهيات تحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواستپيمانكاررسيدگي مي كندودرصورت تاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقتتقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت راازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيبكاررافراهم مي كندكه هيات تحويل حداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه بهتاييدمهندس مشاوررسيده است درمحل كارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربهمهندس مشاورعمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافتتقاضاي پيمانكارنواقص وكارهايي راكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاعپيمانكارمي رساند.

هيات تحويل موقت،متشكل است از:

نماينده كارفرما

نماينده مهندس مشاور

نماينده پيمانكار

كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارميرساندوتاتاريخ تشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويلكارلازم است تهيه وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبقاسنادومدارك پيمان به عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآمادهكندپيمانكارموظف است كه تشكيلات لازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازمبه تشخيص وبانظر اعضاي هيات درمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقتدرج مي گرددبه جزآزمايشهايي كه طبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهدهپيمانكاراست هزينه آزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي دركارها مشاهده نكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقترابه همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآنراتاابلاغ ازسوي كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقتعمليات موضوع پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلستحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعملياتناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويلموقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانبپيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربراساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندسمشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نماينده كارفرمامهندسمشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده براي كارفرماارسال ميكندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيص كارفرماحضورنمايندهاودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندس مشاورنمايندگي مي دهدتابجاينماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربهكارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج مي شودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويلموقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونه نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتيكه ازطرف هيات تعيين شده است رفع شوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيشازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويل موقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربهكارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندسمشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقت ديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسويپيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدامنمايدتاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالتاگرهيات نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفعشودتاريخ شروع دوره تضمين 20 پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است مي باشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيشازمهلت تعيين شده باشد كه دراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كهبه تاييد مهندس مشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20روز)مي باشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويلموقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.

     ب )درصورتي كه دراسنادومداركپيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شدهباشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهاي مستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارموردنيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهاي پيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهايپس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعياسترداد كسورتضمين حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده استطبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.

     ج )اگرباتوجه بهبند"الف"ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليه پيمانانجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامه كارموافقتنكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.

     د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمانطبق اين ماده آماده تحويل موقت شودولي پيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندسمشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابه كارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اينماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدام كنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغكارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقت معرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل بهوسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان طبق اين ماده اقدام مينمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد ندارد.

     ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربرايتحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقت موردتاييدمهندس مشاورباشدوليتداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهاي موردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسويكارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقت وتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهايپيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل ازنماينده سازمان برنامهوبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظر اين هيات قطعي ولازمالاجرااست.

     و )پيمانكارموظف است كه پسازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافي متعلق به خود درمحلهايتحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهاي يادشده خارجكندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاورتعيين ميشودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهاي تحويلي كارفرماساخته استتخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزينهخودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودن آنهابه هرنحوكه مقتضيبداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحقاعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعاي ضرروزيان به اموال وداراييهايخودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيش ساخته ومصالح بازيافتي وقطعاتپيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه به وسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويليكارفرمانصب يااحداث شده است متعلق به پيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاينساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياج كارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراينحالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيسات يادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمتآن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروخته وتحويل مي شود.

ماده 40.صورت وضعيت قطعي

پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجامشده رابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيهكندوبراي رسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شدهرارسيدگي نموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورتوضعيت دريافت شده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمنارسال يك نسخه ازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيينشده براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينهپيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال ميدارددرصورتي كه پيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضايپيمانكارصورت وضعيت رابراي كارفرمامي فرستد.

درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت بهنظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت بهنظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيتباارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماهازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مينمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبولكارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.

درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيتقطعي ازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود

مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع استوماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقتمنظورگرديده است،اختلاف باشد.

هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهايپيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصف تضمين حسن انجام كارآزادمي شود.

    تبصره- درمواردي كه طبق مواد47يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورتوضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداري ياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.

ماده41.تحويل قطعي

درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضايپيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همانگونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ ميكندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكارباشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيموبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارميدهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

    تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيبونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفع آنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.

    تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دورهتضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضاي تحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفعنواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است مي باشدوتاريختقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.

    تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضايپيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواين تاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپسازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماه ازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينهاقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گرددوبايداقدامات پسازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.

ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين

اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشيازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلف است كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفعكند.براي اين منظوركارفرمامراتب راباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغمي كندوپيمانكاربايدحداكثر15 روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايصكندوآنهاراطي مدتي كه موردقبول كارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اينتعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحق داردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كهمقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابه اضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوعمطالبات وسپرده اي كه پيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.

هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين بهعهده كارفرماست.

 

فصل پنجم

حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

 

ماده 43.بروزحوادث قهري

جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهايواگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفانوحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامهكاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابهترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده بهطرف ديگردراثراين حوادث نيست.

     الف)پيمانكارموظف است كهحداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيت قهري رها كردن آنهامنجربهزيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهاي مطمئن وايمن بهكاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان براي تسريع دراينامردراختيارپيمانكارقراردهد.

     ب )درموردخسارتهاي واردشده بهكارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشين آلات وابزاروو وسايل پيمانكاربهشرح زيرعمل مي شود.

     1)هرگاه خسارتهاي واردشده بهكارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند"ج"ماده21 باشدبراي جبران آنطبق همان ماده اقدام مي شود.

     2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهايموضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند"ج"ماده 21 نيست ياميزان آن براي جبرانخسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.

     3)جبران خسارتهاي واردشده بهساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارباتوجه بهبند"د"ماده 21 به عهده پيمانكاراست.

منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي"ب-1"و"ب-2"اعادهكارها به صورت پيش ازوقوع حادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارهارابه حالت پيش ازوقوع حادثه لازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابيدرنگ آغازكنددراين صورت تمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسويپيمانكارپيشنهاد مي شودكه پس ازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابهپيمانكارابلاغ مي گردد.

     ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارهابه وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهري بيش ازشش ماه ادامه يابدبدونرعايت بند"د"ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد

كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبقبندهاب"ب"و"ج"ماده49 پرداخت مي كند.

ماده44.ممنوعيت قانوني

پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودومديماه يكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخوطبق ماده47 رفتارمي شود.

هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:

     الف)تغييراتي كه درصاحبان سهامميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.

     ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولتياكارفرماپيش آيد

درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منعقانوني پيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانونيرفع نشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل ميكنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارميشود.

ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده

     الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابلتمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالي حقوق ثبت شده تاًليفات علايميانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوع پيمان ايجاد شودمصون ميدارد.

     ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومداركپيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود. درصورتي كه برايپيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمان ناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايتشده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدام درموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلامكندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم به گونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرفشوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغ كند.

ماده46.مواردفسخ پيمان

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.

    1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاهازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند"ب"ماده28.

    2)تاخيردرارائه برنامه زمانيتفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن.

    3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروععمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شده دربند"ج"ماده4 موافقتنامهفسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتي ازپيش پرداخت راكهبايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.

    4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهممدت اوليه پيمان يادو ماه هركدام كه كمتراست.

    5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيشبيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن كارباتوجه بهماده 30

    6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيكچهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30

    7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهريموضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما

    8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاهياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز

    9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراياصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند"د"ماده32

    10)انحلال شركت پيمانكار.

    11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشينآلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفتكارشود.

    12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگرانطبق بند"و"ماده17

    13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربرايتحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده استياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.

      ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ ميكند

    1)واگذاري پيمان به شخص ثالث

    2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانونيماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شده دربند"ب"آن براي شمولماده48. 

 

ماده47.اقدامات فسخ پيمان

     الف)درصورتي كهبه علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمان رامشمول فسختشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخ مي داند،بهپيمانكارابلاغ مي كند.

پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغكارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكي ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتبرابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسويپيمانكارنرسدياكارفرمادلايل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابهپيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداينماده عمل مي نمايد.

درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرجشده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفربه انتخاب وزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يكازوزارتخانه ها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمانكارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.

     ب)كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانهواريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلاتوابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمولمي دارد.سپس بي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورتبرداري وتهيه صورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلاتوابزاروتداركات ديگركه دركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفينماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانباودرموعدمقرربراي صورت برداري حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنمايندهدادگاه محل براي صورت برداري اقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراينمورد رانداردپس ازصورت برداري پيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورتوضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده مي كند.

     ج)كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارموردنيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافقدوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه بهپيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفتهدرخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافقدوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.

     د )كارفرماميتواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخيصخودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنهاباماشينآلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين ميشودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدون موافقت پيمانكارماشين آلاتاورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.

     1)درموردماشينآلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نام آنهادرشرايطخصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.

                                        مبلغصورت وضعيت قطعي

              مدتاوليه پيمان * (------------------------  - 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراي اجاره

                                               مبلغ پيمان

    2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.

     اگرپيمانكاربهكارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلات وابزارووسايلپيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي مي شوددراختيارميگيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.

     ه)كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيه شدهاست قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافق دوطرفباشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.

     و)پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براياجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده استدرمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

    ز )هرگاهپيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجرايبندهاي"ج"،"د"و"ه"حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصلنگردد، كارفرمايك ياچندكارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناسياكارشناسان براي طرفين قطعي است وحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساببدهي پيمانكارمنظورمي كند.

     ح)پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهاي تحويليكارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاييادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنها به هرنحوكهمقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراينحالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعواييمطرح نمايد.

     ط )ازتاريخابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين ماده پايان مييابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف ديگر بهعهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هاي مربوط بهنگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.

ماده48.خاتمه پيمان

هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكهتقصيري متوجه پيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيردخاتمه پيمان راباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15روزباشدبه پيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجببروزخطريازيان مسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارميدهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويلنمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:

     الف)كارفرماآنقسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويل قطعي وآن قسمتراكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت مي گيرداگرمعايبيدرموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدت مناسبي كهباتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كهپيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند"د"ماده 32 اقدام به رفعنقص مي نمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشهها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرمادهد.

     ب )صورت وضعيتكارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.

     ج )درموردمصالحوتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:

    1)مصالحوتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمان تهيه شدهاست اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كه موردتوافق دوطرفباشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.

   2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارششده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابلتسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

   3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهايخودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالحوتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.

     د )درصورتي كهپيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده استودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اينهزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورميشود.

     ه)كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارميگيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشدهاست،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهيبه عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارجازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرفتعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.

     و)پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهاي تحويليكارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشدهخارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضيبداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرحنمايد.

     ز)درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.

    1)تضمين انجامتعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااين تفاوت كه آخرينصورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويل كاراعم ازقسمتتحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.

    2)تضمين حسنانجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبق ماده 35آزادمي شود.

ماده 49.تعليق

     الف)كارفرماميتوانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراين صورتبايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدت تعليق پيمانكارمكلفاست كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيسات وساختمانهاي موقترابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.

     ب)كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شدهدراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينههاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزانآن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني برايپرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتيازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيينهزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.

    تبصره – درصورتيكه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغ شود 80درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.

     ج)كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاهخارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقفآن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين بهپيمانكارپرداخت مي شود.

     د )درصورتي كهتعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدت تعليق رابراييك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقتپيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.

     ه )هرگاه عواملموجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربه منظورآماده نمودنكارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.

ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار

     الف)اگردرمقابلاتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربه پيمانكارپيشبيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان راتكميلكندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شدهمي باشد.

     ب )درپايانكاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهاي تمديد شدهپيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدتتاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبهخسارت تاخيرقرارگيرد.

     1)هرگاه جمعمدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يك دوهزارم مبلغباقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.

     2)هرگاه جمعمدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبق بند 1 وبرايمازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقي مانده كاركهدراجراي آن تاخيرشده است.

     3)هرگاه جمعمدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامه يابد،مجموعخسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپايهبند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجام كاربدون دريافتخسارت منظورمي شود.

     4)مبلغباقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهاي مبلغ صورتوضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.

     5)درصورتي كهپيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه داده شودتاخيركارنسبت بهبرنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجاز وغيرمجازآن تعيين ميشود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارت تاًخيربهپيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشدهاست،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتنتاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهايانجام شده.

     6)درمواردي كهاخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروري باشدودراسنادومدارك پيمانميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آن محاسبه مي كنند.

ماده51.صورتحساب نهايي

صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورتوضعيت قطعي توسط كارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده40 تهيه وتصويب مي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآنكسرمي گردد مانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويليكرفرمابه پيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.

صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبولپيمانكارباشدتوسط كارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيهشده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي بهكارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي ميشود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمانآن راامضامي كنند.

صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبقماده 52 قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آنبي تاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسطكارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرشكارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.

     تبصره1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعيياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هايپيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده بهاوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماهبيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد

     تبصره 2.هرگاهبراساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقت پيمانكاربدهكارنبودهيابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبق صورتحساب نهايي مشخصشودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده است كارفرمابايد بي درنگتضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكرده وهزينه تمديدآن راكهازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديدهپرداخت كند.

ماده 52.تسويه حساب

     الف)هرگاهبراساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است پيمانكازبستانكارشود طلباوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما پرداخت ميگرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي بايدنزد كارفرماباقيبماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادمي شود.

     ب )هرگاهبراساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماه ازتاريخ امضايصورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاينپرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجام تشريفات قضايي طلبخودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشدهباشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاري كشورازديگرداراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبهغيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي نزدكارفرماباقي مي ماندبقيهضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگ آزدمي شود.

ماده 53.حل اختلاف

     الف)هرگاهدراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف مي توانندبراي حل سريعآن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري طبقبند"ج"برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد

     1)درموردمسائلناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استناد ماده23 قانون برنامهوبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريك ازدوطرف ازسازمان برنامهوبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايد ودوطرف طبق نظري كه ازسويسازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.

     2)درمورداختلافنظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابه كارشناس ياهياتكارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناس ياهيات كارشناسيدرچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.

     ب )درصورتي كهدوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفق نرسنديا نظراعلام شدهطبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلاف طبقبند"ج"اقدام مي گردد.

     ج)هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها ميتوانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامهوبودجه ارائه نمايد.

     تبصره 1.چنانچهرئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عاليفني خواهدبود.

     تبصره2.رسيدگيو اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط انجام مي شودپس ازاعلامنظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.

     د )ارجاع موضوعياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قراردادي دوطرف نميدهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان

قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقرراتكشورجمهوري اسلامي ايران است.

 

 

نماينده كارفرما                                                                     نماينده پيمانكار

 

نام ونام خانوادگي                                                                  نام ونام خانوادگي

 

امضا                                                                                  امضا

 

 


شرايط خصوصي

 

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيماناست كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچگاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسيرموادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايطعمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همانشماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.

اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايطعمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره.........................مورخ................. براين پيمان حاكم است.

ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمانتعداد........ نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

 

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زمانيتفصيلي اجراي كار........... روزازتاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن بهشرح زير است.

 

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئياتزيرباشد.

 

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيلساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارميدهد.

 

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشينآلات راتاًمين مي كند.

 

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامينماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندسمشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرحومشخصات زير،تامين كند.

 

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمهكندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

 

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههايانحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

 

ماده22 الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينهدراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

 

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداريوراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

 

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكارانجزء،مواردزيررارعايت كند.

 

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابهشرح زير،تامين مي كند.

 

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

 

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

 

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبقمصوبه شماره .............................. مورخ ..................... هياتوزيران است.

 

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبقمصوبه شماره................................... مورخ................. هياتوزيران است.

 

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،برايمتخصصان خارجي،به شرح زيراست.

 

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزاتزيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

 

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلاتوابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

 

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهايزيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبهكارفرماتحويل دهد.

 

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخپيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

 

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزانوترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

 

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريعكاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

 

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشيازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

 

نماينده كارفرما                                                                          نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                      نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                        امضا

ارتباط با آذرخش ، آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
واحد فروش
Sales [ at ] Azarakhsh.ir

واحد روابط عمومی
 Info [ at ] Azarakhsh.ir

واحد حقوقی
L.D [ at ] Azarakhsh.ir

   
پشتیبانی آنلاین آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

مخصوص مشتریان آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

CD متريال محصولات

دسترسی سریع آجر نما، آجر نسوز نما، آجر نسوز

                  © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آذرخش محفوظ بوده و هر گونه استفاده از مطالب این سایت بدون ذکر منبع ممنوع میباشد

     (در حال حاضر 62 کاربر آنلاین می باشند)

طراحی سایت ، طراحی وب سایت توسط