آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز نما

اطلاعات فنی

لیست مقالات این گروه :

:: مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس
  
مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس

فهرست مطالب

1 مقدمه

2 فصل اول معماري

2.1 مشخصات فني عمومي ابنيه

2.1.1 كليات

2.2 مصالح ساختماني

2.3 عملیات خاکی

2.4 عمليات بنايي

2.5 قالب بندي فلزي

2.6 بتن و بتن آرمه

2.7 كارهاي فلزي

2.8 سقفها

2.9 آجركاري

2.10 بتن پيش ساخته

2.11 عايق رطوبتي

2.12 كارهاي فولادي سبك..

2.13 اندود و بندكشي

2.14 كارهاي چوبي

2.15 كاشي و سراميك.

2.16 فرش موزائيك

2.17 كارهاي سنگي با پلاك

2.18 پوششهاي كاذب و جدا كننده

2.19 رنگ آميزي

2.20 زير اساس و اساس.

2.21 آسفالت.

2.22 حمل.

2.23 محوطهسازي با آسفالت.

2.24 محوطهسازي با بتن


1 مقدمه

مقررات ملي ساختمان مجموعهاي از ضوابط فني ، اجرايي و حقوقي لازم الرعايـه در طراحي ، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسـازي، توسـعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهرهبرداري از ساختمان اسـت كـه بـه منظور تأمين ايمني ، بهره دهي مناسب ، آسايش ، بهداشت و صرفه اقتصادي فـرد و جامعه وضع ميگردد. سالهاست كه در كشور ما براي تهيه و تدوين دستورالعمل­هـا و آيـين نامـه­ هـا در زمينه­هاي مختلف فني و مهندسي كوشش شده است ، در تـدوين آيـين نامـه ­هـا ، شرايط محيطي ، اقليمي، سهولت اسـتفاده و کیفیت و كميـت مـصالح مـصرفي و رعايت جديدترين روشهاي تحليل ، طراحي و اجراي بهينه مد نظر ميباشد. در ايـ ـن مجموعـ ـه حتـ ـيالامكـ ـان بـ ـا تكيـ ـه بـ ـر اسـ ـتانداردها و آيـ ـين نامـ ـه­ هـ ـا ودستورالعمل­هاي اجرايي كشور سعي شده است كه به حداقل ضوابط و توصيه­ هـا و معيارها و نكات فني لازم الاجرا اشارهایي شود تا از اين طريـق در زمينـه سـاخت و ساز فضاهاي آموزشي روند مثبتي را شاهد باشيم . اميد است به كارگيري اين مجموعه موجب ارتقاء كيفي ساخت و ساز در فـضاهاي آموزشي و پرورشي كشور شده و تأثير قابل توجهي بردوام و پايـداري سـاختمان­ها در طول عمر مفيد آنها داشته باشد.


2 فصل اول   معماری


2.1 مشخصات فني عمومي ابنيه

2.1.1 كليات

1. منظور از مشخصات فني، مشخصات فني كارهاي ساختماني )معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) و مشخصات تعيين شده در اين دستورالعمل و نقشه ها و ديتايل هاي اجرائي و دستوركارهاي بعدي ميباشد. چنانچه مغايرتي بين مفاد اين شرايط و ضوابط قانوني و مقررات تأييد شده ساختماني پيدا شد اولويت اجرا با ضوابط قانوني و مقررات ميباشد.

2. تهيه كليه مصالح مورد نياز اجرائي پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما در صورت نياز فقط معرفينامههاي لازم را به مراجع ذيربط صادر خواهد نمود.

3. پيمانكار موظف است براساس بند ج ماده 21شرايط عمومي پيمان ساختمان و تأسيسات پروژه را نزد مؤسسهاي كه كارفرما تعيين ميكند بيمه نمايد و چنانچه در طول اجراي پروژه نياز به تمديد بيمه­نامه داشته باشد نسبت به تمديد بيمه­نامه اقدام نمايد.

4. قبل از هر گونه عمليات خاكي پيمانكار موظف است كروكي محل اجراي عمليات را دقيقاً با حضور نمايندگان دستگاه نظارت و كارفرما، برداشت و صورت مجلس نمايد. اجراي هر گونه عمليات خاكي بدون تأييد كلي و مرحلهاي دستگاه نظارت به هيچ وجه مجاز نميباشد تمامي مصالح مناسب حاصل از گودبرداري و خاكبرداريها بايد پس از تأييد دستگاه نظارت و در صورت نياز پس از تأييد آزمايشگاه معتبر و مورد تأييد كارفرما به مصرف خاكريزيها برسد مصالح نامناسب بايد از محل كارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محلهاي مناسب تخليه و فاصله حمل آنها صورت مجلس گردد.

5. پيمانكار موظف است تمام كارهاي ساختماني و تأسيساتي را كه پس از اتمام كار قابل رؤيت نيست قبلاً با دستگاه نظارت و واحد رسيدگي نهايي صورتجلسه نموده و تسليم كارفرما نمايد.

6. تجهيز و برچيدن كارگاه براساس پيوست شماره 5 فهرست بها كه در آن رديفهاي مربوطه با علامت ضربدر مشخص گرديده و ضميمه پيمان ميباشد در برآورد اوليه منظور و پيمانكار موظف به اجراي بندهاي مربوطه است. در صورت عدم اجراي هر يك از رديف هاي تجهيز و برچيدن كارگاه رديف مذكور به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

7. پيمانكار موظف است براساس مبحث 12 مقررات ملي ساختمان ايمني و حفاظت كارگاه موارد ايمني را در كارگاه رعايت نمايد و در صورت بروز هر گونه حادثه پاسخگو خواهد بود.

8. ابعاد و اندازهها و مشخصات قيد شده در نقشههاي اجرايي براي اجراي عمليات در اولويت قرار دارد در غير اين صورت پيمانكار موظف است از مشخصات فني تعيين شده براي ساختمان مدارس طبق دستور كتبي دستگاه نظارت و تأييد كارفرما استفاده نمايد.

9. پيمانكار موظف است زمين پروژه را با تنظيم صورت مجلس و قيد تاريخ از دستگاه نظارت تحويل بگيرد. بديهي است تاريخ تحويل زمين بلامعارض )با تأييد كتبي شروع به كار( توسط دستگاه نظارت ملاك شروع بكار خواهد بود.

10. زيربناي منظور شده در قرارداد ملاك تسويه حساب نهايي پيمانكار بوده و اضافه بر زيربناي قرارداد پرداختي صورت نخواهد گرفت مگر با دستور و ابلاغ كتبي دستگاه نظارت.

11. نصب تابلوي معرفي پروژه براساس طرح متداول اداره كل نوسازي مدارس در ابتداي شروع بكار پروژه در محل مناسب با هماهنگي دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار خواهد بود.

12. نقشه­ ها به تناسب اجراي پروژه توسط پيمانكار ميبايست تهيه و در هنگام ارائه صورت وضعيتها به كارفرما تحويل گردد و نيز كروكي محل كليه چاهها و لوله كشيهاي محوطه تهيه و پس از تأييد كارفرما هنگام ارائه صورت وضعيت قطعي به كارفرما تحويل گردد. ارائه كليه نقشه هاي از بيلت همراه با صورت وضعيت قطعي پيمانكار الزاميست.

13. اگر ضمن كار مشخص گردد در نقشه يا برآورد اوليه آيتم يا مشخصاتي از قلم افتاده مورد مزبور از طرف دستگاه نظارت با دستوركار تعيين و پس از تأييد كارفرما، پيمانكار موظف به اجراي آن ميباشد.

14. پيگيري امور اداري جهت تهيه پروانه ساختماني و وصل انشعاب آب، برق و تلفن پروژه بعهده پيمانكار است.

2.2 مصالح ساختماني

1. مصالح مورد استفاده بايستي با آئيننامه ها و استانداردهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مقررات ملي ساختمان و آئيننامه ها و ضوابط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هماهنگ باشد.

2. قبل از شروع به استفاده از مصالح پايكار شامل آهن آلات، ميلگرد، شن و ماسه، و آجر بايستي نسبت به هماهنگي لازم با واحد آزمايشگاه فني و مكانيك خاك اداره كل نسبت به تست، اقلام و به صورت نداشتن كيفيت مطلوب به كارگاه با هماهنگي دستگاه نظارت با تنظيم صورت جلسه خارج و با مصالح مرغوب جايگزين گردد.

3. در موقع تحويل زمين در صورت عدم وجود نتايج آزمايشگاه ژئوتكنيك در محل، پيمانكار، با حفر گمانه هايي با عمق مناسب و هماهنگي دستگاه نظارت از مشخصات خاك محل با مشخصات طراح اطمينان حاصل نمايد.

4. دپوي مصالح مختلف سنگدانه هايي جهت ساختن بتن در محل كارگاه ميبايست با آرايش مناسب با محل ساخت بتن در كنار هم به صورت مجزا با امكان تخليه آب مازاد باشد.

5. آجر مصرفي در پروژهها ميبايست از نوع آجر رسي فشاري يا رسي ماشيني مرغوب مطابق با نقشه ­هاي معماري باشد.

6. مصرف فولادهاي زنگ زده، پوسيده با اعوجاج ظاهري مجاز نميباشد.

7. سازنده اسكلت بايد قبل از اتصال صفحه ستون، وضعيت اجراي بولتهاي فونداسيون را برداشت نموده و نسبت به اصلاح سوراخكاري و موقعيت صفحه ستون با مجوز دستگاه نظارت اقدام نمايد.

8. آجرنما بايد سخت، يكنواخت و  عاري از ترك خوردگي ، اعوجاج ، برجستگي و يا گودافتادگي عميق عاری ازشوره­ زدگي و لب پريدگي و شكستگي باشد.


2.3 عملیات خاکی

1. برداشت خاك نباتي به ارتفاع 30سانتيمتر در محل اجراي پروژهها انجام، سپس پيكني برابر نقشه و مشخصات و با رعايت تراز كف پيكني نقشه و كد تمام شده محوطه و در زمينهاي شيبدار به صورت پلهاي با هماهنگي دستگاه نظارت اجرا خواهد شد گمانه­زني جهت مشخص شدن نوع لايه­هاي خاك در كليه پروژهها الزاميست.

2. در صورت خاكبرداري با ماشين آلات ميبايستي 15سانتيمتر عمق نهايي عمليات جهت رگلاژ به صورت دستي انجام شود.

3. استفاده از خاكهاي نباتي در خاكريزيها مجاز نبوده، لذا تأييد كيفيت مصالح خاكريزي با تأييد دستگاه نظارت خواهد بود.

4. تشخيص نوع زمين پروژه از قبيل سنگي و دجي و .... براساس نتايج آزمايش مكانيك خاك بوده و دستورات لازم توسط آزمايشگاه و تأييد معاونت مربوطه كتباً به پيمانكار ابلاغ خواهد شد كه پس از انجام عمليات لازم توسط دستگاه نظارت صورتجلسه خواهد شد.

5. خاكهاي ناشي از خاكبرداري و پيكني ميبايست ابتدا در خاكريزها و محوطههايي مصرف گردد و مازاد آن به خارج از پروژه با دستور كتبي دستگاه نظارت و تأييد كارفرما حمل و صورتجلسه گردد مگر اينكه خاك مزبور به دلايل مختلف قابل استفاده نباشد.

6. در زمينهاي ريزشي و به هنگام عمليات، پيمانكار مسئول حفظ ايمني كارگران بوده و بايد در مهاربنديها نهايت دقت را به عمل آورده و قفل و بتنهاي كامل را تأمين نمايد.

7. در صورت وجود آبهاي زيرزميني بايد قبل از اجراي عمليات نسبت به زهكشي و پايين انداختن آب مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام شود. پس از برداشت مصالح نامرغوب وسست و قبل از اجراي عمليات خاكريزي رعايت نكات زير الزامي است.

الف: اگر زمين بستر خاكريزي از جنس خاكهاي ريزدانه سيليسي يا رسي باشد، ابتدا بايد به عمق حداقل 15سانتيمتر بستر شخمزده و سپس با تراكم خواسته شده كوبيده شود.

ب: چنانچه زمين بستر خاكريزي از مصالح شن و ماسه باشد بايد سطح كار با تراكم مورد نظر رگلاژ و كوبيده شود.

8. ايجاد مهار براي محلهاي محتمل ريزش و ساختمانها و ابنيه پيرامون گودبرداري به صورت اصولي الزامي ميباشد همچنين در مواقع لزوم جهت جلوگيري از ريزش ابنيه پيرامون خاكبرداري در جوار ابنيه به صورت منقطع اجرا گردد.

9. تمامي خاكهاي گچي، نمكي، نباتي، لجني، زراعي قابل تورم، قابل انقباض، خاكهاي داراي مواد آلي و رستنيها در شمار خاكهاي نامرغوب و نامناسب قرار ميگيرند كه بايد از مصرف آنها خودداري شود.

2.4 عمليات بنايي

1. در ساختمانها كفهايي كه مستقيماً بازمين تماس دارند پس از خاكريزي و كوبيدگي لازم اجراي بلوكاژ شامل 20سانتيمتر قلوه سنگ و 5سانتيمتر شن نقلي روي آنها نهايتاً 10سانتيمتر بين 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب پوشش گرديده و آماده فرش موزاييك گردد.

2. ضمن رعايت مشخصات فني جهت اجراي هر نوع سنگ چيني در اين فصل )نشريه 55و سرفصل فهرست بها( شامل ديوارها و غيره، رعايت زه كشي و درز انبساط لازم در ديوارها و بندهاي ملاتخور به ضخامت 2تا 2/5سانتيمتر الزاميست.


2.5 قالب بندي فلزي

1. كليه قالبهاي مورد استفاده در پروژه جهت بتنريزيها از قالب فلزي ميباشد كه در برآوردها نيز بر همان اساس پيشبيني گرديده و پرداخت خواهد شد.

2. كليه شمعهاي مصرفي جهت نگهداري قالبها بايستي فلزي باشند.

3. قالب بايد بتن را در مقابل صدمات مكانيكي حفظ كرده از كم شدن رطوبت بتن و نشست شيره آن جلوگيري نمايد، در مقابل سرما و گرماي محيط عايق مناسب باشد. ميلگردها و ساير اجزا و قطعات را كه در داخل بتن قرار ميگيرند در محل مورد نظر نگاه داشته در برابر نيروهاي ناشي از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت نمايد. و از بتن بدون آسيب رساندن به آن جدا كرد.

4. قالبها بايد چنان ساخته شوند كه با رعايت روا داريهاي مجاز عضو و قطعه بتني مطابق نقشههاي اجرائي ريخته شود.

5. قالبها بايد پس از هر بار مصرف تميز شده و در محلي دور از تأثير سوء عوامل جوي و صدمات مكانيكي نگهداري شوند. چنانچه كيفيت سطح تمام شده بتن حائز اهميت باشد نبايد از قطعات قالب كه در مراحل قبلي صدمه ديده­اند براي اينگونه سطوح استفاده شود.

2.6 بتن و بتن آرمه

1. حفظ و نگهداري نمونه و تحويل به آزمايشگاه اداره كل حداكثر 24ساعت پس از نمونه­ گيري الزاميست و بعهده پيمانكار ميباشد.

2. استفاده از بتن گروت جهت تنظيم بيس پليتها در زير آن الزامي بوده واستفاده از ملات اكيداً ممنوع است

3. در صورت اجراي سپتيك بتني از سيمان تيپ 5 استفاده شود.

4. بتن­ريزي در هواي سرد و گرم بايد مطابق با آئين­نامه با تأييد آزمايشگاه صورت پذيرد.

5. ساخت كليه بتنها براساس طرح اختلاط مناسب و منطبق بر اصول فني و اجرائي صحيح الزاميست.

6. استفاده از بتن آماده با رعايت كليه ضوابط و اصول گفته شده بلامانع است و كليه مسئوليتهايي كه پيمانكار در ارتباط با بتن داده و مورد بتن آماده نيز صادق است.

7. جهت ساخت بتن سبك 150كيلوگرم براي شيببندي بام و كفسازي طبقات ميبايست از پوكه معدني يا صنعتي استفاده شده و با بتونيردر محل پروژه ساخته و اجرا شود.

8. مرطوب نگه داشتن كليه عمليات بتني حداقل يازده روز ضروري است.

9. رعايت پوشش ميلگردها از بند 5-6-8-9مبحث نهم مقررات ملي استفاده شود.

2.7 كارهاي فلزي

1. نگهداري كليه مصالح فولادي در محل مناسب و مطابق با استانداردهاي انبارداري الزاميست.

2. استفاده از آهن آلات اسقاطي و مصرف شده قبلي وغير استاندارد بطور كلي ممنوع ميباشد.

3. كليه جوشكاريها ميبايست آزمايش جوش شده و نواقص برطرف گردد و در نهايت پرداخت هر آيتم منوط به تأييد جوشكاري اسكلت ساختمان ميباشد. پيمانكار موظف است قبل از انجام بتن ريزي و سقف تأييديه جوشكاري آن مرحله را ارائه نمايد.

4. استفاده از آرماتور آجدار بايد نو و سالم و تميز بوده و عاري از زنگ زدگي باشد.

5. پس از هر جوشكاري زدودن گل جوش در هر پاس الزاميست.

6. بريدن و سوراخ كردن – ابتدا قطعات بايد به ابعاد و اشكال لازم به دقت بريده شود و در محلها لازم سوراخ شود برشكاري المانها با شعله تنها در صورت تأييد دستگاه نظارت مجاز بوده و در اين حالت بايستي لبه هاي حاصل از برش با شعله، سنگزني شوند به طوري كه كاملاً يكنواخت و عاري از ناهمواري باشند صفحات زيرسري و روسري ستونها، و همچنين سطح مقطع ستون در محل اتصال بايد كاملاً صاف و مسطح باشد غير از مواردي كه اتصال داراي تماس مستقيم است بين دو نقطه درزي به فاصله حداكثر 5ميليمتر به منظور سهولت نصب مجاز ميباشد.

7. قطعاتي كه به هم پيچ ميشوند در صورت امكان بايد پس از علامتگذاري توسط خالجوش و يا گيره فكي به هم متصل شده و با هم سوراخ شوند كه هنگام نصب سوراخها كاملاً بر هم منطبق باشند.

8. نحوه وصله كردن و ابعاد صفحات اتصال بايد طبق نقشه هاي مربوطه انجام گيرد.

9. استفاده از ترانسهاي معمولي در جوشكاري سازه و اسكلت ممنوع است.

10. بعد از انجام جوشكاري قطعات نبايد از شكل اصلي خارج شده و از تاب خوردگي و خم درزها جلوگيري كرده و از چكشكاري و ايجاد ضربه به اسكلت خودداري گردد.

11. اتصالات زيرسري شاه تيرها به ستونها و لچكيهاي مربوطه و ساير اتصالات ستون در پايكار اجرا خواهد شد.

12. اجراي ضد زنگ در كليه آهن آلات غير مدفون در بتن الزاميست و در محلهاي مورد نياز با نظر دستگاه نظارت بعد از برداشت گل جوشكاري و يا پاكسازي زنگ زدگي اقدام ميگردد.

13. قبل از جوشكاري زنگ زدايي كامل آهن آلات و تأييد دستگاه نظارت الزاميست.

14. رعايت آئين نامه­هاي معتبر من جمله آئيننامه جوشكاري در ارتباط با ساختمانها ي اسكلت فلزي الزاميست.


2.8 سقفها

1. جهت پوشش سقف كليه ساختمانها استفاده از سقف طاق ضربي ممنوع ميباشد.

2. لخت بودن آرماتورهاي انتهاي تيرچه ها ضروري بوده كه در هنگام ساخت تيرچه ميبايست رعايت گردد و از شكستن بتن تيرچه در روي كار اكيداً خودداري شود.

3. آرماتورهاي حرارتي الزاماً عمود بر هم و به صورت كشيده و صاف و بدون موج اجرا شود.

4. جهت ساخت تيرچه بتني از قالبهاي استاندارد فلزي از جمله ناوداني 14و حوضچه مناسب نگهداري تيرچه استفاده شود.

5. اجراي كلاف عرض مياني طبق نشريه 84 و 82 معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي براساس نقشه­هاي اجرايي الزاميست.

6. آب دادن بتن و نگهداري آن در طي دوره نگهداري به مدت 7 شبانه ­روز الزاميست.

7. ارتفاع بلوك در صورتي كه مشخص نشده باشد 25سانتيمتر ميباشد در اين خصوص رعايت نتايج محاسبات درج شده در نقشه هاي اجرايي الزاميست.

8. در صورت تجاوز دهانه تيرچه ها از 4 متر تيرچه ها به وسيله يك كلاف عرضي كه عرض مقطع آن12سانتيمتر و دو عدد آرماتور آجدار 14سراسري يكي در بالا و يكي در پايين به هم متصل شوند و در دهانه­هاي 5-7متر دو كلاف عرضي انجام گردد.

9. كليه شمعها جهت قالبها و نگهداري تيرچه ها از نوع فلزي قابل تنظيم ميباشد.

2.9 آجركاري

1. كليه آجركاريها با ملات ماسه شسته و سيمان به عيار 200 كيلوگرم در متر مكعب اجرا مي گردد.

2. آجر چيني زير دماي – 5درجه حرارت مجاز نميباشد.

3. رعايت پوشش روي درزهاي انقطاع در نما و ساير قسمتها الزامي بوده و همزمان با اجراي در ديوار مربوطه درزها با يونوليت پر شده و پس از اجراي دستانداز مربوطه در اطراف درز بام روي آن ورق گالوانيزه فتيله شده و براي آبچكان نصب گردد.

4. مصرف آجرهاي مستعمل اكيداً ممنوع است.

5. كليه آجركاري ها متناسباً و همزمان با ارتفاع يكسان انجام شود.

6. دوغابريزي سيماني روي آجركاري ها در هر يك متر ارتفاع الزاميست.

7. مرطوب نگهداشتن آجركاري ها با ملات ماسه سيمان حداقل 3روز انجام شود.

8. ميزان ملات ماسه سيمان در حد 45 دقيقه مصرف براي هر بار ساخته شود.

2.10 بتن پيش ساخته

1. نصب كول بتني مسلح پيش ساخته در چاههاي فاضلاب )ميله و انباري( الزامي بوده و تا زير طوقه­چيني ادامه يابد كول حداقل با آرماتور نمره 6مسلح گردد و از مسلح بودن كول اطمينان حاصل شود.

2. كليه جداول بتن مورد استفاده در محوطه از نوع پيش ساخته با ابعاد 50×35×15سانتيمتر مكعب و با بتن 250كيلوگرم سيمان در مترمكعب بوده كه قبل از مصرف بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد .

3. ساير موارد طبق سرفصل 12فهرست بها ميباشد.

2.11 عايق رطوبتي

1. قبل از اجراي عايقكاري، اندود ماسه سيمان ليسهاي زير كار اجرا و پس از خشك شدن كامل آن عايقكاري با اورلپ 10سانتيمتر انجام گردد.

2. سطح زيرسازي سيماني يا ماسه آسفالت بايد كاملاً تميز شود.

3. عايق رطوبتي نظير ايزوگام قبل از اجرا بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد.

4. اجراي ماهيچه سيماني كنار دستانداز بام قبل از اجراي عايق بام الزاميست.

5. در عايقكاري ديوار، در سطح گونيا در بام عايقكاري در دو مرحله انجام ميگيرد. مرحله اول در سطح افق و مرحله دوم با اورلپ 10سانتيمتر در سطح قائم تا روي دستانداز بام اجرا گردد.

6. در سرويسها و آبدارخانه و آزمايشگاهها، علاوه بر عايق كف، عايق عمودي نيز با ارتفاع 20سانتيمتر انجام گردد.

7. در حمام به ارتفاع 110سانتيمتر عايق عمودي انجام گردد.

8. عايقكاري در محل كفخوابها يك لايه اضافه گردد.

9. قشرهاي عايقكاري اطراف دودكش و كانال كولر در پشت بام بايد حداقل 15سانتيمتر بالاتر از سطح تمام شده بالا آمده و بطول حداقل 5سانتيمتر روي ديوار آجري كار گذاشته شود و روي آن با تور سيمي و اندود ماسه و سيمان پوشانده شود.

10. عايقكاري در هواي سرد زير +4درجه سلسيوس مجاز نيست.

2.12 كارهاي فولادي سبك

1. براي ساخت در و پنجره فلزي از پروفيل گروه 3براي پنجرهها و نگهباني، گروه 4براي درها استفاده ميشوند كه با شاخكهاي مناسب از پروفيل مزبور به تعداد حداقل 4عدد بطول 10سانتيمتر در محل لولاها به ديوار متصل و قبل از نصب ميبايست ضد زنگ اجرا شده با شد.

2. در محل بازشوهاي پنجره هاي فلزي براي جلوگيري از ورود آب باران به داخل ساختمان از تسمه فلزي با شيب مناسب براي آبچكان در نظر گرفته شود.

3. جهت نصب لنگه در به چارچوب از سه عدد لولا استفاده شود.

4. شاخكهاي اتصال در و پنجره بايد كاملاً جوش شوند واز خال جوش پرهيز گردد.

5. در سرويسهاي بهداشتي آلومينيومي بوده كه در قسمت پائين آن 5سانتيمتر فضاي آزاد بوده و به صورت تمام ورق اجرا ميگردد. پروفيل آلومينيومي ميبايستي حتماً آبكاري شده باشد.

6. كليه دستگيرهها، درها و پنجرهها و يراق آلات مربوطه از نوع مرغوب و با تأييد دستگاه نظارت تهيه گردد.

7. با توجه به اهميت بهينه سازي مصرف انرژي استفاده از درو پنجره دوجداره توصيه مي شود.

2.13 اندود و بندكشي

1. مصرف ماسه درشت در اندودكاري تا قطر 1/2ميليمتر مجاز نيست.

2. اندودهاي روي سطوح تميز اجرا شده و قبل از اجراي اندود آبپاشي و گردگيري سطوح الزاميست.

3. عملآوري و مراقبت و نگهداري اندودها 10روز بايستي انجام گيرد.

4. اجراي چفت گچي در سقف و اطراف چارچوب درها ودر فصل مشترك سفيدكاري با كاشي يا آجر يا سنگ و سراميك و پروفيلها الزاميست.

5. اندود روي مصالح نامتناجس با توري سيمي انجام گيرد.

6. اندود سيماني به ضخامت 5سانتيمتر در زير درپوش فلزي دست اندازها و نيز در كف پنجره ها اجرا گردد.

7. حداقل عيار سيمان ملات بندكشي 400كيلوگرم در متر مكعب ميباشد.

8. قبل از اينكه ملات بندكشي كاملاً دركارسفت شود با برس نرم و كهنه خيس نماسازي تميز گردد.

9. ضخامت اندود سيماني قائم در زير عايق بدنه زيرزمين و ديوارهاي سرويس آبدارخانه و مشابه و نيز در سقف فضاهاي مرطوب به ضخامت 3سانتيمتر قابل اجرا و پرداخت ميباشد بديهي است شمشه گيري در سطوح فوق الزاميست.


2.14 كارهاي چوبي

1. درهاي چوبي بايد از هر طرف 1/5ميليمتر با چارچوب فاصله داشته باشد.

2. اجراي كمد با قفسهبندي از چوب نراد و در شيشهاي و قفل مربوطه در پشت و روي كمدها از روي سنگ بدنه به بالا الزاميست.

3. درهاي ساخته شده پس از برش نهايي بايد يكپارچه و گونيا باشد.

4. اجراي زوار روي دو طرف دربهاي چوبي و يك طرف در كمدها الزاميست.

5. كليه درها 3لولايي باشد.

6. يراق آلات و قفل و دستگيره در و پنجرهها بايد از جنس مرغوب و درجه يك و مورد تأييد كارفرما باشد.

2.15 كاشي و سراميك

1. سطوح زير كاشي­كاري قبل از شروع بايد تميز گردد.

2. كاشي كاري اطراف ميزهاي آزمايشگاه حتماً از كاشي ضد اسيد باشد.

3. كاشي و سراميك مورد استفاده قبل از اجرا به تأييد كتبي دستگاه نظارت برسد.

4. فضاي بين ديوار و كاشي حدود 3سانتيمتر جهت ملات و دوغاب مناسب ميباشد.

5. ريختن خرده آجر و گل رس در پشت كاشي ممنوع است.

6. تا سه روز پس از نصب كاشي نبايد به آن ضربه زد.

7. ملات نصب كاشي و سراميك اعم از افقي و قائم از ماسه سيمان 1به 5و ملات بندكشي آنها دوغاب سيمان سفيد و پودر سنگ به عيار 400 كيلوگرم سيمان در متر مكعب ميباشد.


2.16 فرش موزائيك

1. ملات مصرفي موزائيك فرش ميبايست از ملات ماسه و سيمان 1به 5و دوغابريزي و بندكشي با سيمان سفيد و خاك سفيد 1به 6باشد.

2. تميزكاري كليه سطوح موزائيك فرش از هر گونه آلودگي و تحويل سطح صاف بدون لب پريدگي يا ترك الزامي بوده در غير اين صورت و با تشخيص دستگاه نظارت ساب روي موزائيك انجام ميشود و هزينه مربوطه به عهده پيمانكار ميباشد.

3. كليه موزائيكها قبل از اجرا ميبايست توسط آزمايشگاه اداره كل از نظر مقاومت آزمايش گردد كه پيگيري آن به عهده پيمانكار ميباشد و نتيجه مكتوب آزمايش در پرونده اداره كل و نيز در دفتر تجهيز كارگاه پيمانكار ضبط گردد.

2.17 كارهاي سنگي با پلاك

1. سنگهاي مصرفي بايد يكدست ، درجه يك و بدون لب پريدگي باشد.

2. تمامي سنگهاي قائم از ارتفاع 200سانتيمتر به بالا كه داراي ابعاد بيش از 20سانتيمتر ميباشند الزاماً بايستي با استفاده از مفتول گالوانيزه و چسب سنگ اسكوپ گرديده و از مرحله انجام آنها عكس گرفته و صورتجلسه تنظيم گردد.

3. در صورت جابجايي سنگها ملات كهنه بايد عوض شود.

4. حداقل ضخامت ملات زير كف پله ها 3سانتيمتر ميباشد.

2.18 پوششهاي كاذب و جدا كننده

1. آويز سقف كاذب با حداقل ميلگرد نمره 8 و 10ميليمتر اجرا گردد.

2. پروفيلهاي اصلي سقف كاذب حداقل آرماتور نمره 10ميليمتر ميباشد.

3. در محل برخورد سقف كاذب به ديوار حداقل از يك نبشي 20×20×2 استفاده شود.

2.19 رنگ آميزي

1. كليه سطوح قبل از رنگ آميزي ميبايست خشك و تميز گردد.

2. سطوح رنگ آميزي شده بايد ظاهري صاف، يكنواخت بدون سايه، موج و آثار برسكاري نقاشي باشد.

3. اجراي ضد زنگ پيش نياز رنگ آميزي كارهاي فلزي است.

4. رنگ مورد استفاده جهت رنگ آميزي اعم از آستر و رويه بايد از نوع استاندارد بوده و از پوشش كافي روي سطوح برخوردار باشد.

5. كليه رنگ آميزيها براساس جزئيات سرفصل 25فهرست بها و با رعايت كليه نكات اجرايي اشاره شده قبل و حين اجرا ميباشد.

6. رنگ آميزي روي كارهاي فلزي شامل سمبادهزني، ضد زنگ، بطانه كاري، سمباده زني، آستر با رنگ روغن، شكلگيري با بطانه ، سمبادهزني روي لكهگيري و رنگ رويه ميباشد.

7. رنگ روغني روي كارهاي چوبي و سطوح گچي شامل سمباده­زني، روغن اليف، بطانه­كشي، سمباده­زني روي بطانه، آسترزني، لكهگيري با بطانه سمباده­زني روي لكه­گيري و رنگ رويه است.

2.20 زير اساس و اساس

1. خاكريزي داخل ساختمان حدفاصل زميني طبيعي تا 40سانتيمتر مانده به كف تمام شده با خاك مناسب در لايههاي 15سانتيمتري با آبپاشي و كوبيدن تراكم %95به روش پروكتور استاندارد انجام شود.

2. پيادهروسازي محوطه طبق جزئيات نقشه اجرا شده كه ضخامت لايههاي اساس و زيراساس مشخص گرديده و در صورت نياز به دوغاب ريزي آهكي دستور كار لازم صادر خواهد شد.

2.21 آسفالت

1. تهيه و اجراي اندود قيري پريمكت اندود نفوذي زير آسفالت در محوطه­ سازيها كه به ازاء هر متر مربع 1/5كيلوگرم قير استفاده شود.

2. اجراي اندود قير پريكمت روي سطوح خيس و يا حين بارندگي اكيداً ممنوع ميباشد.

3. حداقل زمان لازم براي نفوذ اندود پريكمت 24ساعت ميباشد.

4. از تردد وسايل نقليه سنگين و يا حمل بارهاي ثقيل بروي اندود پريكمت خودداري شود.

5. جهت پيشگيري از رويش گياهان ريشهاي نظير خارشتر قبلاً پيشبيني لازم با دستور كار كتبي اداره كل انجام پذيرد.

6. اجراي اندود قيري تك كت بروي لايه اول آسفالت به ازاء هر متر مربع نيم كيلوگرم ميباشد.

7. درجه حرارت پخش قير تك كت بين 25تا 55درجه سانتيگراد ميباشد.­

8. جهت اجراي آسفات قشر زيرين محوطه بيندر از آسفالت با دانه­بندي مصالح صفر تا 19ميليمتر به ضخامت 4 سانتيمتر پس از كوبيدگي استفاده شود.

9. جهت ايجاد سطوح نسبتاً نرم قشر رويه آسفالت محوطه از توپكا با مصالح دانهبندي شده صفر تا 12/5ميليمتر به ضخامت 3سانتيمتر پس از كوبيدگي استفاده شود.

10. اجراي آسفالت بيندر و توپكا در سطوح خيس و باراني اكيداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت

11. آسفالت نرمال اجرا 130تا 135درجه سانتيگراد باشد.

12. ريختن پودر سنگ و غلطك مجدد در پايان كارها براي پوشاندن حفرههاي ريز سطح آسفالتها الزاميست.

مابقي مشخصات در سرفصل 27فهرست بها ميباشد.

2.22 حمل

1. محل خريد و تهيه مصالح سنگي، شن ، ماسه، آجر بايستي از نزديكترين محل و به تأييد اداره كل برسد.

2. فواصل حمل مصالح سنگي در مناطق مختلف استان توسط اداره كل پس از بررسي و كارشناسي محاسبه ميگردد.

3. محل تخليه نخاله و خاكهاي اضافي با نامه كتبي شهرداري محل اجراي پروژه ملاك ميباشد.

2.23 محوطه سازي با آسفالت

1. محوطهسازي شامل خاكبرداري به ارتفاع 30سانتيمتر

2. مخلوط مناسب با ارتفاع 25سانتيمتر همراه با آبپاش و كوبيدگي در حد %95

3. آسفالت به ضخامت 5سانتيمتر طبق مشخصات فني

2.24 محوطه ­سازي با بتن

1. محوطه­سازي شامل خاكبرداري به ارتفاع 30سانتيمتر

2. مخلوط مناسب به ارتفاع 20سانتيمتر همراه با آبپاش و كوبيدگي در حد %95

3. بتن به عيار 250به ضخامت 10سانتيمتر

4. تعيين درز انبساط طبق طرح محوطهسازي

5. پر كردن درز انبساط با آسفالت نرم

ارتباط با آذرخش ، آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
واحد فروش
Sales [ at ] Azarakhsh.ir

واحد روابط عمومی
 Info [ at ] Azarakhsh.ir

واحد حقوقی
L.D [ at ] Azarakhsh.ir

   
پشتیبانی آنلاین آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

مخصوص مشتریان آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

CD متريال محصولات

دسترسی سریع آجر نما، آجر نسوز نما، آجر نسوز

                  © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آذرخش محفوظ بوده و هر گونه استفاده از مطالب این سایت بدون ذکر منبع ممنوع میباشد

     (در حال حاضر 111 کاربر آنلاین می باشند)

طراحی سایت ، طراحی وب سایت توسط