آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز نما

اطلاعات فنی

لیست مقالات این گروه :

:: مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس
  
مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس

فهرست مطالب

1 مقدمه

2 فصل دوم سازه

2.1 بخش اول: سازه هاي بتني (قاب خمشي)

2.1.1 ستونها

2.1.2 مقاطع ستون از نظر آرماتور

2.1.3 تيرها

2.1.4 مشخصات پوشش بتن كاور حداقل براي تيرها و ستونها

2.1.5 آرماتور تيرها

2.1.6 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط.

2.1.7 آرماتور برشي تيرها

2.2 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط.

2.2.1 آرماتور عرضي ستونها

2.2.2 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط.

2.2.3 ميلگردهاي حرارت و جمع شدگ

2.3 بخش دوم: سازه هاي فولادي


1 مقدمه

در كليه مراحل اجرايي كار، نقشه و مشخصات فني و اجرايي پروژه ها، بخشنامه ها و نشريات منتشره از سوي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ملاك عمل بوده و پيمانكار موظف به اجراي دقيق آنهـا مـي باشد. در ادامه مختصري از ضوابط طرح و اجراي سازه هاي بتني و فلزي آورده شده است.


2فصل دوم سازه

2.1 بخش اول: سازه هاي بتني (قاب خمشي)

2.1.1 ستونها

مقاطع ستون از نظر ابعاد

1. طبق بند 1-4-19 -9مبحث نهم لاغري ستون به عدد 50 محدود ميگردد .

2. طبق همين بند و جدول 3-19-9مبحث نهم حداقل ابعاد بايد رعايت شود . به عنـوان مثـال در مورد ساختمانهاي عمومي مثل مدرسه كوچكترين بعد مقطع ستون به 35سانتيمتر محـدود مـي شود .

ضوابط ويژه براي طراحي ابعاد ستونها در برابر زلزله به شرح زير است :

1. سازه هاي با شكل پذيري متوسط طبق بند 1-2-3-20-9مبحث نهم موارد زير در مورد ابعاد ستون بايد رعايت شود .

الف : عرض مقطع نبايد كمتر از سه دهم بعد ديگر آن و نبايد كمتر از 250 ميليمتر باشد .

ب : نسبت طول آزاد ستون به عرض مقطع آن نبايد بيشتر از 25 باشد .

2. سازه هاي با شكل پذيري زياد طبق بند 1-1-2-4-20-9براي اين اعضا محدوديتهاي هندسي زير بايد رعايت شوند :

الف : عرض مقطع نبايد كمتر از چهار دهم بعد ديگر آن و نبايد كمتر از 300ميليمتر باشد .

ب : نسبت طول آزاد عضو به عرض مقطع آن در اعضايي كه زير اثر لنگرهاي خمشي موجـود در دو انتها در دو جهت خم مي شوند نبايد بـيش از 16و در اعـضاي طـره اي نبايـد بيـشتر از 10 باشد.

نكته : با توجه به اينكه Ldh طول گيرايي ميلگردهاي قلابدار در كشش داخل ستون ادامه پيدا مـي كنـد ، تعيين كننده بعد ستون مي باشد و بهتر است از ابتدا با در نظر گرفتن نمره آرماتور مورد استفاده در تيرهـا ، ابعاد ستونها تعيين شود و يا پس از تعيين آرماتور تيرها ابعاد ستونها مجدد كنترل شود . به عنوان مثال براي تير 40* 40با آرماتور 18و پوشش بتن 5سانتيمتر براي تير و ستون با fy =4000 و fc=250مقدار ) Ldhبا فرض مقادير β , λبرابر يك و ( k=0,7برابر مقدار 28سانتيمتر ميشود كه بـا در نظر گرفتن پوشش بتن لازم براي ستون حداقل بعد ستون بايد 33سانتيمتر در نظر گرفته شود .

2.1.2 مقاطع ستون از نظر آرماتور

1. در تعريف مقاطع ستون با توجه به بند 1-4-19-9مبحث نهم مقـررات ملـي سـاختمان بـراي ساختمانهاي خصوصي بيش از 5 طبقه و ساختمانهاي عمومي درصد فولاد غير از محل وصله هـا به دو درصد بايد محدود شود .

2. طبق بند 1-1-11-11-9 فاصله آزاد بين هر دو ميلگـرد مـوازي واقـع در يـك سـفره نبايـد از هيچ يك از مقادير زير كمتر باشد:

قطر ميلگرد بزرگتر 25ميليمتر 1/33برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن


3. طبق بند 2-2-2-3-20-9و 2-2-4-20-9و 2-1-11-11-9مبحث نهم فاصـله محـور تـا محور ميلگردهاي طولي از يكديگر نبايد بيشتر از 200ميليمتر باشد .

4. طبق بند 4-1-11-11-9 فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد طولي در اعضاي فـشاري بـا خاموتهـاي بسته يا مارپيچ نبايد از 1/5برابر قطر بزرگترين ميلگرد و نه از 40ميليمتر ، كمتر باشد .

5. طبق بند 1-12-11-9 شيب قسمت مايل ميلگردهاي خم شده نسبت به محور ستون نبايـد از 1 به 6تجاوز كند .قسمتهاي فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد موازي با محور ستون باشد .

6. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط طبق بند 1-2-2-3-20-9مبحث نهم نسبت آرماتور طـولي نبايـد كمتـر از %1و بيـشتر از %6 باشد كه البته محدوديت حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل وصله ها نيز رعايت شود .

7. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد

8. طبق بند 1-2-2-4-20-9مبحث نهم نسبت آرماتور طولي نبايد كمتر از %1و بيـشتر از %6 باشد كه البته محدوديت حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل وصله ها نيز رعايت شود .

9. در مورد وصله ستونها در اين حالت علاوه بر ضوابط ديگر ضوابط بندهاي 2-2-4-20-9 نيز بايد رعايت شود


2.1.3 تيرها

مقاطع تير از نظر ابعاد

ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط طبق بند 1-1-1-3-20-9در اعضاي خمشي قابها محدوديتهاي هندسي زير بايد رعايت شود :

1. ارتفاع موثر مقطع نبايد بيشتر از يك چهارم طول دهانه آزاد باشد .

2. عرض مقطع نبايد كمتر از يك چهارم ارتفاع آن باشد .

3. عرض مقطع نبايد بيشتر از عرض عضو تكيه گاهي ، در صفحه عمود بر محور طولي عضو خمشي ، بـه اضـافه سـه چهارم ارتفاع عضو خمشي ، در هر طرف عضو تكيه گاهي. بيشتر از عرض عضو تكيه گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع عضو تكيه گـاهي ، در هـر طرف عضو تكيه گاهي كمتر از 250ميليمتر اختيار شود .

4. و همچنين طبق بند 2-1-1-3-20-9برون محوري هر عضو خمشي نسبت به ستوني كه با آن قـا تشكيل مي دهد ، يعني فاصله محورهاي هندسي دو عضو از يكـديگر ، نبايـد بيـشتر از يـك چهـارم عرض مقطع ستون باشد .

5. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد رعايت بندهاي 1-1-4-20-9مبحث نهم براي اين سازه ها الزامي است توصيه ميشود به علت اينكه درمقاطع با ارتفـاع پـايينتر از 35سـانتيمتر و بـا پوشـش بـيش از 7 سانتيمتر فاصله خاموتها در بر تيرها ، كمتر از 7سانتيمتر مي شود ، ارتفاع تيرها كمتر از 35سانتيمتر در نظر گرفته نشود


2.1.4 مشخصات پوشش بتن كاور حداقل براي تيرها و ستونها

طبق ضوابط بند 9-3-3-6-9و جدول 5-6-9مبحث نهم مقادير حداقل ضخامت پوشش بـتن روي ميلگردها بايد تامين شود لازم به ذكر است براي تشخيص نوع شرايط محيطي به بنـد 9 - 2-3-3-6 همين آيين نامه مراجعه شود.

علاوه بر موارد ذكر شده در بند بالا مقدار ضخامت پوشش بتن ذكر شده در بنـد 1-4-19-9در مورد ستونها و بند 2-4-19-9در مورد تيرها از فصل نوزدهم مبحث نهم مربوط به ضوابط ويـژه طراحي در برابر حريق نيز بايد رعايت شود .

2.1.5 آرماتور تيرها

آرماتور طولي تيرها

1. در مورد محدوديت فاصله گذاري ميلگردهاي طولي در تيرها طبق بنـد 1-1-11-11-9 حداقل مقادير براي آرماتورهاي طولي تير بايد رعايت شود :

الف- قطر ميلگرد بزرگتر

ب- 25ميليمتر

ج- 1/33برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن

2. طبق بند 2-1-11-11-9حداكثر فاصله آرماتورهاي طولي 200ميليمتر مي باشد .

3. در مورد استفاده از چند سفره آرماتور رعايت بند 9-11-9 از مبحث نهم الزامي است .

4. در مورد ساير حالتها مي توان به بند 9-11-9 از مبحث نهم مراجعه نمود .

5. در مورد رعايت طولهاي مهاري براي آرماتور هاي طولي در تيرها رعايت فصل هجـدهم از مبحث نه الزامي است . در اين رابطه بايد توجه نمود كـه طـول گيرايـي ميلگردهـاي قلابدار در كشش ldh طبق بند 2-1-2 18-9برابر اسـت بـا طـول اضـافي مـستقيم ميلگرد از انتهاي آزاد ميلگرد تا شروع قلاب بعلاوه شعاع قلاب انتهايي آن بعـلاوه قطـر ميلگرد كه در هيچ حالت نبايد كمتر از 8dو يا 150ميليمتر اختيار گردد .

6. طول گيرايي مستقيم يك ميلگرد در كـشش ، ، Ld طبـق بنـد ، 1-4-2-18-9 تعيـين ميشود ، ولي در هر حال كمتر از 300ميليمتر اختيار نشود .

نكته : با توجه به اينكه Ldh داخل ستون ادامه پيدا مي كند تعيين كننده بعد ستون مي باشد و بهتر است از ابتدا با در نظر گرفتن نمره آرماتور مـورد اسـتفاده در تيرهـا ، ابعـاد سـتونها تعيين شود و يا پس از تعيين آرماتور تيرها ابعاد ستونها مجدد كنترل شود . به عنوان مثال براي تير 40* 40با آرماتور 20و پوشش بتن 5سانتيمتر براي تيـر و سـتون با fy =4000 و fc=250 مقدار Ldh بـا فـرض مقـادير β , λ برابـر يـك و k=0,7 برابر مقدار 28سانتيمتر ميشود كه با در نظر گرفتن پوشش بتن لازم براي سـتون حـداقل بعد ستون بايد 33سانتيمتر در نظر گرفته شود .

2.1.6 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط

1. مقدار آرماتور طولي تيرها طبق بنـد 2-1-3-20-9در تمـامي مقـاطع عـضو خمـشي نسبت آرماتور ها هم در پايين و هم در بـالا نبايـد كمتـر از 1,4/fy و 0,25√ fc/fy و نسبت آرماتور كششي نبايد بيشتر از 0/025اختيار شود .

2. طبق بند 2-2-1-3-20-9در بر تكيه گاهها عضوهاي خمشي و در هر مقطعي كه در آن امكان تشكيل مفصل پلاستيك وجود داشته باشد ، مقاومت خمشي مثبت نبايد از نصف مقاومت خمشي منفي كمتر باشد همچنين مقاومت خمشي مثبت يا منفي در هر مقطعي در طول عضو ، نبايد از يك چهارم حداكثر مقاومت خمشي هر يك از دو انتهاي عضو كمتر باشد. همچنين طبق بند 3-2-1-3-20-9مبحث نهم حداقل يك پنجم آرماتور موجود در مقاطع بر تكيه گاهها ، هر انتها كه آرماتور بيشتري دارد ، بايد در سراسـر طـول تيـر در بـالا و پايين ادامه داده شوند .

3. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد براي آرماتورهاي طولي تيرها در سازه هاي با شكل پـذيري زيـاد ضـوابط بنـد 2 -1-4-20-9 مبحث نهم بايد رعايت شود .

2.1.7 آرماتور برشي تيرها

1. حداقل آرماتور برشي اعضاي خمشي ، بجز موارد ذكر شده در بنـد ، 2-3 -6-12-9بايـد طبـق بند ، 3-6-12-9مقدار ( ASVmin=0,35(bws/fyv در نظر گرفته شود.

2. مطابق ضابطه بند ، 1-4-6-12-9فاصله خاموتها ي برشي عمود بر محور عضو نبايد بيـشتر از نصف ارتفاع موثر مقطع اختيار شود ضمن اينكه در مورد خاموتهاي مايل رعايت بنـد -6-12-9 2-4 الزامي است .

3. طبق بند 3-4-6-12-9در صورتي كه نيروي برشي مقاوم VSبيشتر از 0,25√fcbwdباشد حداكثر فواصل داده شده در بند 1-4-6-12-9و 2-4-6-12-9بايد به نصف تقليل يابد . توصيه مي شود به علت اينكه در ارتفاعهاي پايينتر از 35سانتيمتر در تيرهاي با پوشش بيشتر از 5 سانتيمتر فاصله خاموت ها كمتر از 7سانتيمتر مي شود ، ارتفاع تيرها كمتـر از 35سـانتيمتر در نظـر گرفته نشود .

2.2 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط

1. طبق بند 4-2-1-3-20-9در طول قسمتهاي بحراني كـه در زيـر مـشخص مـي شـوند بايـد خاموت طبق بند 5-2-1-3-20-9به كار برده شود ،مگر آنكه طراحي براي برش نياز به آرماتور بيشتري را ايجاب كند :

الف- در طولي معادل دوبرابر ارتفاع مقطع از بر تكيه گاه به سمت وسط دهانه

ب - در طولي معادل دو برابر ارتفاع مقطع در هر دو سمت مقطعي كه در آن امكان تشكيل مفصل پلاستيك در اثر تغيير مكان جانبي غير الاستيكي قاب وجود داشته باشد .

پ – در طولي كه در آن براي تامين ظرفيت خمشي مقطع به آرماتور فشاري نياز باشد . طبق بند 5-2-1-3-20-9خاموتها و فواصل آنها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند :

الف - قطر خاموتها كمتر از 6 ميليمتر نباشد

ب – فاصله خاموتها از يكديگر بيشتر از مقادير :يك چهارم ارتفاع موثر مقطع ، 8برابر قطر

پ – فاصله اولين خاموت از بر تكيه گاه بيشتر از 50ميليمتر نباشد .

تذكر : در مورد تيرهايي كه به علل مختلف Nu نيروي محـوري در آنهـا بزرگتـر از 0,15 ΦcfcAg باشـد ضوابط مربوط به بند 2-3-20-9براي سازه هاي با شكل پذيري متوسط وبند 2-4-20-9بـراي سـازه هاي با شكل پذيري زياد بايد رعايت شود .

2. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد براي آرماتورهاي عرضي تيرها براي سازه هاي با شكل پذيري زياد ضوابط بنـدهاي 3-1-4-20-9بايـد رعايت شود .

2.2.1 آرماتور عرضي ستونها :

1. مطابق ضابطه بند ، 1-4-6-12-9فاصله خاموتها از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفـاع مـوثر مقطع اختيار شود . ضمن اينكه در مورد خاموتهاي مايل رعايت بند 2-4-6-12-9الزامي است .

2. همچنين طبق بند 3-4-6-12-9در صورتي كه نيروي برشي مقاوم VSبيـشتر از 0,25√fcbwd باشد حداكثر فواصل داده شده در بند 1-4-6-12-9و 2-4-6-12-9بايد به نصف تقليل يابد .

3. براي محصور كردن بتن و آرماتورهاي طولي طبق بنـد 1-4-19-9نبايـد فقـط بـه خاموتهـاي محيطي اكتفا شود بلكه بايد سنجاقها و خاموتهاي مياني نيز به طور همزمان در آنها به كار بـرده شود .

2.2.2 ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري متوسط

1. طبق بند ، 3-2-2-3-20-9در دو انتهاي ستونها بـه طـول L0 بايـد آرمـاتور عرضـي مطابق ضوابط بند 4-2-2-3-20-9به كار برده شود ، مگر اينكه طراحي بـراي بـرش نياز به آرماتور بيشتري را ايجاب كند . طول ، L0 ناحيه بحراني ،كـه از بـر اتـصال بـه اعضاي جانبي اندازه گيري مي شود نبايد كمتر از مقادير زير در نظر گرفته شود :

الف : يك ششم ارتفاع آزاد ستون

ب : ضلع بزرگتر مقطع مستطيلي شكل ستون يا قطر مقطع دايره اي شكل ستون

پ : 450ميليمتر

2. طبق بند 4-2-2-3-20-9 آرماتور عرضي مورد نياز در طول L0 بايد داراي قطر حداقل 8 ميليمتر بوده و فواصل آنها از يكديگر در مواردي كه به صورت مارپيچ به كـار گرفتـه مي شوند از ضابطه بند 4-9-11تعيين گردد . فواصل آرماتورهاي عرضـي در مـواردي كه به صورت خاموت به كار مي روند بايد كمتر از مقادير زير در نظر گرفته شود :

الف : 8برابر قطر كوچكترين ميلگرد طولي

ب : 24برابر قطر خاموتها

پ : نصف كوچكترين ضلع مقطع ستون

ت : 250ميليمتر

3. ضمن اينكه فاصله اولين خاموت از بر اتصال ستون به تير نبايد بيشتر از نصف مقـادير فـوق درنظر گرفته شود در محل اتصال تير به ستون در قابها بايد ضوابط بند 4-3-20-9رعايت شود .

4. ضوابط مربوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد براي آرماتورهاي عرضي ستونها براي سازه هاي با شكل پذيري زياد ضـوابط بنـدهاي 3-2-4-20-9 بايد رعايت شود .


2.2.3 ميلگردهاي حرارت و جمع شدگي

طبق ضابطه بند 2-1-4-15-9نسبت سطح مقطع ميلگردهاي حرارت و جمع شدگي به كل سطح مقطـع بتن براي دالهايي به ضخامت كمتر يا مساوي 1000ميليمتر نبايد از مقادير زير كمتر اختيار شود :

0/002 S350وS300،S220 براي ميلگردهاي براي ميلگردهاي 0/0018 S400 براي ميلگردهاي 0/0015 S500

نكات مهم:

1. تا حد امكان از آرماتورهاي شماره پايين و با تعداد بيشتر استفاده گردد كه در نتيجـه از نظـر اجرايي )خم كردن (، تامين چسبندگي بين بتن وآرماتور و تـامين طـول مهـاري مطلـوبتـر ميباشد.

2. جهت تامين طول مهاري آرماتورهاي تيرها در محل اتصال به ستون كناري و همچنـين طـول مهاري آرماتورهاي ستونها در تراز طبقه آخر لازم است ابعـاد مقـاطع و يـا سـايز آرماتورهـا تعديل گردد بطوريكه بعد ستون در امتداد تير و ارتفاع تيـر در طبقـه آخـر از طـول مهـاري ميلگرد قلابدار + پوشش كمتر نباشد.

3. توصيه ميگردد در محل وصله تيرها وستونهاي قابهاي خمشي متوسـط نيـز، آرماتورگـذاري عرضي ويژه اجرا گردد.

4. آرماتورهاي انتظار جهت تامين برش اصطكاكي كنترل شود.

5. استاندارد مصالح و از آن جمله ميلگردهاي آجدار رعايت شود. همچنين نبايستي در استفاده از ميلگردها، از مقاومت مشخصه به تنش تسليم ميلگردها تعبير گردد


2.3 بخش دوم: سازه هاي فولادي

1. اسكلت فلزي بر اساس نقشه هاي ابلاغي اجرا مي گردد و قبل از شـروع عمليـات جوشـكاري و مونتاژ قطعات لازم است كليه نقشه هاي اجرايي ابلاغ شده توسط كارفرما بوسيله عوامـل فنـي پيمانكار مورد مطالعه دقيق قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عدم همـاهنگي و يـا سـاير ايرادات نقشه ها بصورت مكتوب با ارائه راهكار حل مشكل به كارفرما اعلام گردد.

2. نگهداري كليه مصالح فولادي در محل مناسب و مطابق با استانداردهاي انبارداري الزامي اسـت، همچنين استفاده از آهن آلات اسقاطي و مصرف شده قبلي و غير استاندارد بطور كلي ممنوع مـي باشد.

3. شروع هر مرحله عمليات اسكلت فلزي منوط به انجام تست جوش در مرحله قبلي و تاييد نـاظر پروژه مي باشد.

4. كليه جوشكاري ها مي بايست آزمايش جوش شده و نواقص برطرف گردد و درنهايـت پرداخـت هر آيتم منوط به تاييد جوشكاري ساختمان مي باشد. پيمانكار موظف است قبـل از انجـام بـتن ريزي هر سقف تاييديه جوشكاري آن مرحله را ارائه نمايد.

5. محل مناسب جهت در نظر گرفتن خط آزاد خمش از روي سطح دال بتني و محـل اتمـام جـوش اتصال گاست به تير و ستون، هركدام كه بحرانيتر باشد، ميباشد.

6. توصيه ميشود ورق با ضخامت كمتر از 6ميليمتر استفاده نگردد، همچنين حداقل و حداكثر بعـد جوش مورد استفاده طبق مبحث دهم مقررات ملي و نشريه 264تعيين ميگردد.

7. نسبت عرض به ضخامت لبه آزاد گاست پليتها، با اسـتفاده از سـخت كننـده هـايي بـه مقـادير مشخص شده در نشريه 264محدود گردد براي L<=25t , fy=2400 kg/cm2

8. اتصال كنسولها تا حد امكان در محل تراز طبقه انجام گردد و حتي الامكان از اتصال K شكل به ستونها پرهيز گردد.

9. با توجه به اينكه پروفيلهاي ناوداني موجود در بازار عمدتا از نـوع UPA مـي باشـد، لـذا جهـت استفاده از مقاطع UNP نياز است از تهيه و اجـراي ايـن نـوع پروفيلهـاي مهاربنـدي توسـط پيمانكار اطمينان حاصل گردد.

10. بر اساس مبحث دهم مقررات ملي ساختمان استفاده از تيرهاي لانـه زنبـوري و مـشابه آن در دهانه­هاي مهاربندي شده مجاز نميباشد

مراجع :

1ـ استاندارد 1848ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

2ـ نشريه 1ـ 110معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مشخـصات فنـي عمـومي و

اجرايي تأسيسات برقي كار هاي ساختماني

3ـ مبحث 13مقررات ملي ساختمان طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها

4ـ نشريه 132 -2 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مقررات و معيارهاي طراحي مراكز ورزشي جلد دوم

ارتباط با آذرخش ، آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما
واحد فروش
Sales [ at ] Azarakhsh.ir

واحد روابط عمومی
 Info [ at ] Azarakhsh.ir

واحد حقوقی
L.D [ at ] Azarakhsh.ir

   
پشتیبانی آنلاین آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

مخصوص مشتریان آجر نما، آجر نسوز، آجر نسوز نما

CD متريال محصولات

دسترسی سریع آجر نما، آجر نسوز نما، آجر نسوز

                  © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آذرخش محفوظ بوده و هر گونه استفاده از مطالب این سایت بدون ذکر منبع ممنوع میباشد

     (در حال حاضر 100 کاربر آنلاین می باشند)

طراحی سایت ، طراحی وب سایت توسط