درباره شرکت آذرخش

دفتر مرکزی آجر نسوز نما آذرخش

چشم انداز

برترین تولید کننده آجر در جهان از نظر کیفیت و ظرفیت تولید

ماموریت

تولید صنعتی و مدرن آجرهای نسوز نمای ساختمان با تکنولوژی روز دنیا

اهداف

• افزایش پیوسته کیفیت محصولات طبق استانداردهای جهانی
• توسعه و تولید محصولات نوین و به روز در رنگ و ابعاد مختلف مطابق با پیشرفت صنعت آجر و صنعت ساختمان در جهان
• توسعه بازار داخلی با افزایش ضریب دسترسی مشتریان در سراسر کشور
• بهبود شبکه نمایندکان فروش در اقصی نقاط کشور
• بهبود صادرات غیر نفتی از طریق صادرات محصولات و توسعه روابط تجاری با سایر کشورهای پنج قاره جهان
• راه اندازی و بهره برداری از کارخانه شماره 5 در اروپا (کشور آلمان)
• تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در جهت بهبود شاخص توسعه منابع انسانی
• مشتری مداری و بهبود شاخص رضایتمندی مصرف کنندگان
• تحقیق و توسعه مستمر و هدفمند در راستای پاسخگویی به نیازهای تغییر یافته مشتریان
• ایجاد انگیزه در پرسنل و جلب مشارکت آنها در پیشبرد اهداف شرکت
• بهبود فرایندهای تولید با هدف کاهش ضایعات و افزایش ضریب بهره وری
• توسعه و برنامه ریزی در جهت تولید سبز با هدف حمایت از محیط زیست
• برنامه ریزی و اجرای صددرصدی فرایند مدیریت کیفیت جامع (TQM)

تاریخچه

گـروه بیـن المللـی کارخانجـات فرآورده های نسـوز آذرخش بـا اسـتعانت از خداوند متعـال، همیاری پرسـنل و متخصصان فعال و بهـره گیـری از معـادن انحصـاری خـود و بـا اسـتفاده از مرغوب ترین مـواد اولیـه موجـود در کشـور، برای تامین نیازهـای روز افـزون صنعـت سـاختمان بـه انـواع فرآورده های نسـوز و با هدف ایجاد درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، در سـال 1376 واحد شـماره یک خـود را بـا ظرفیـت سـالانه 15٫000 تـن انـواع مـواد نسـوز و آجـر نمـای نسـوز در شـهرک صنعتـی شـکوهیه قـم تحـت نام «شـرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجر نسـوز قم» تاسیس نمود. واحد شـماره دو این شرکت در سـال 1382 با نام «شـرکت آذرخش فراوردههای نسـوز قـم» بـا پیشرفته ترین ماشـین آلات روز دنیـا بـا ظرفیـت سـالانه 18٫000 تـن تولید انـواع آجرهـای نسـوز نما سـاختمان در شـهرک صنعتـی محمودآبـاد قـم تاسیس گردید. پـس از بازاریابی های گوناگـون در سـطح بیـن الملـل، آذرخش واحـد شـماره سه خـود را در سـال 1387 تحـت نـام «شـرکت بیـن المللـی سرامیکهای نسـوز آذرخـش» بـا ظرفیـت سـالانه 60٫000 تـن انـواع آجرهای نسـوز نمـا و کـف سـاختمان تاسیس و بـه بهـره بـرداری رسـاند. گروه بیـن المللـی آذرخـش در حـال حاضـر بزرگتریـن تولیـد کننده انـواع فرآورده های نسـوز نماهـای مانـدگار سـاختمان بـا عالـی و مشـابه خارجـی در سـطح خاورمیانه است و تنهـا تولیـد کننـده انـواع آجر نسـوز صفحه های تزئینی در ابعاد بزرگ در کشـور است و افتخارهای متعددی در سـطح بیـن الملـل بـرای کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت. ایـن گـروه به منظـور توسـعه روز افـزون صـادرات و ارزآوری و همچنیـن جهت کار آفرینـی در کشـور به ارتقـاء و اعتلای میهن عزیزمان می اندیشد و در جهت اهدافی متعالی، واحد شـماره چهار خود را در شـهرک صنعتی محمود آباد قم تاسیس نمود. این واحد با مسـاحت 60٫000 متر با ظرفیت سـالانه 360000 تُن را تولید میکند.

منشور کیفی سازمان

• بهبود فرهنگ استفاده از آجر در نمای ساختمان ها
• حفظ راندمان تولید در راستای بالاترین ظرفیت تولید در سطح خاورمیانه
• افزایش روحیه مشتری مداری و مشارکت سازمانی در کلیه سطوح پرسنلی
• افزایش نظم و مشارکت جمعی پرسنل
• بهبود ارتباطات عمودی و افقی در سطوح سازمانی از طریق شرکت در جلسات بازنگری و همفکری مدیران ارشد
• ارائه کامل ترین و بهترین اطلاعات در خصوص خدمات فنی و طراحی نصب تا مرحله نهایی اجرا
• پیگیری موثر و کارآمد از زمان فروش تا زمان اتمام پروژه مشتریان
• کاهش میزان خطای نیروی انسانی با استفاده از دستورالعمل های هدفمند، روشن و جامع کاربردی
• افزایش راندمان کاری با برگزاری دوره های منظم آموزشی

گـروه بیـن المللـی کارخانجات آجر نسـوز نمـا آذرخـش، دارای چهار کارخانه مجهز و پیشـرفته تولید آجر است.

معرفی کارخانه

کارخانه شماره یک: شرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجر نسوز قم

این کارخانه مجهز به واحدهای دانه بندی، پرس، پخت و بسـته بندی است. واحد آزمایشـگاه کنتـرل کیفـی و آنالیـز، پرس های خودکار بـا ظرفیت های 400 تـا 980 تـن و کوره های شـاتل بـا ظرفیت های 50 الـی 100 از دیگـر امکانـات مجهز ایـن کارخانـه به شـمار می روند.

معرفی کارخانه

کارخانه شماره دو: شرکت آذرخش فرآورده های نسوز قم

ایـن کارخانـه علاوه بـر داشـتن واحد دانه بندی پیشـرفته، دارای 12 دسـتگاه پـرس هیدرولیـک بـا ظرفیت های 980 تـا 1400 تـن است. 5 دسـتگاه کـوره شـاتل واگنـی بـا ظرفیت های بیـش از 200 تـن از دیگـر امکانـات مجهـز ایـن کارخانـه است.

معرفی کارخانه

کارخانه شماره سه: شرکت بین المللی سرامیک های نسوز آذرخش

ایـن کارخانـه دارای سیستم های پیشـرفته و تخصصـی خردایـش، دانـه بنـدی و آسیاب های کوبیـت، فکـی و تیغ های اسـت، کوره های دوار و ماشین های خودکار در تمامی مراحل آمـاده سـازی مـواد اولیـه و همچنیـن ماشـین آلات پیشـرفته انتقـال مـواد، بخشـی از امکانـات ایـن مجموعـه به شـمار می آیند. ایـن کارخانه با به کارگیری 14 دسـتگاه پـرس هیدرولیک خودکار شـرکت سـاکمی ایتالیا بـا ظرفیت های 1400 تن و همچنین کـوره تونلی خودکار توانسـته تولیدات متنوعی را عرضه کند.

معرفی کارخانه

کارخانه شماره چهار: شرکت بین المللی آذرخش توسعه صنایع نسوز

این کارخانه مدرن ترین خط تولید آجر نسـور نما، مجهز به فناوری روز دنیا است. این کارخانه در تمامی مراحـل و فراینـد تولیـد از دانه بندی تا آسـیاب، پرس های هیدرولیک، خشـک کـن، کوره های رولری و بسـته بنـدی از امکانات خودکار و روباتیک بهره میگیرد و بـا ظرفیت تولید بیـش از ۲۰۰ هـزار قالـب در روز، بـه یکـی از بزرگترین کارخانه های تولید آجر در جهان تبدیل شـده اسـت. در ایـن مجموعـه بـا اسـتفاده از کارآمدترین روش های آزمایشـگاهی و تحقیق و توسـعه، آجرهـا بـه صـورت تـک رنـگ و رنـدوم در ابعـاد و سـایزهای مختلـف تولیـد می شوند تا پاسـخگوی تمامـی سلیقه ها و نیاز بـازار باشـند. ایـن مجموعـه توانسـته است گام بزرگـی در تحقـق نیازهـا، سلایق و رضایـت مندی اقشـار مختلف و مشـتریان بردارد.

معرفی کارخانه