درباره شرکت آذرخش

اطلاعات جامع درباره ما را در ادامه بخوانید و با چشم‌انداز، ماموریت، اهداف، تاریخچه و منشور کیفی گروه بین‌المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش آشنا شوید.

دفتر مرکزی آجر نسوز نما آذرخش درباره ما

––––– چشم‌انداز –––––

برترین تولیدکـننده آجـر در جـهان از نظــر کــیفیت و ظـرفیت تولــید

––––– ماموریت –––––

تولید صـنعتی و مـدرن آجـرهای نسـوز نمای ساخـتمان با تکنولوژی روز دنیا

––––– اهداف –––––

• افزایش پیوسته کیفیت محصولات طبق اســتانداردهای جهانی
• توسعه و تولید محصولات نوین و به روز در رنگ و ابعاد مختلف مطابق با پیشرفت صنعت آجر و صنعت ساختمان در جهان
• توسعه بازار داخلی با افزایش ضریب دسترسی مشتریان در ســراسر کشـــور
• بهــــبود شــبکه نمایندگـــان فـــروش در اقـصـــی نقاط کشـــور
• بهبود صادرات غیر نفتی از طریق صادرات محصولات و توسعه روابط تجاری با سایر کشورهای پنج قاره جهان
• راه‌اندازی و بهــره‌برداری از کارخـــانه شـــماره 5 در اروپا (کشـــور آلمان)
• تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در جهت بهبود شاخص توسعه منابع انسانی
• مشــتری‌مــداری و بهـــبود شــاخــص رضـــایت‌مــندی مــصرف‌کــنندگان
• تحقیق و توسعه مستمر و هدفمند در راستای پاسخگویی به نیازهای تغییر یافته مشتریان
• ایجاد انگیزه در پرســنل و جلب مشارکت آنها در پیشبرد اهداف شــرکت
• بهبود فرایندهای تولید با هدف کاهـش ضایعات و افزایش ضریب بهره‌وری
• توسعه و برنامه‌ریزی در جهت تولید سبز با هدف حمایت از محیط زیست
• برنامه‌ریزی و اجــرای صـددرصـدی فــرآیند مدیریت کیفیت جــامع (TQM)

––––– منشـور کیفی سـازمان –––––

• بهبود فـرهنگ اسـتفاده از آجــر در نمای ساخــتمان‌ها
• حــفظ راندمان تولید در راســتای بالاترین ظــرفیت تولید در ســطح خاورمیانه
• افزایش روحیه مشتری‌مداری و مشارکت سازمانی در کلیه سطوح پرسنلی
• افزایش نظم و مشارکت جمعی پرسنل
• بهبود ارتباطات عمودی و افقی در سطوح سازمانی از طریق شرکت در جلسات بازنگری و همفکری مدیران ارشد
• ارائـه کامـــل‌ترین و بهــترین اطـلاعات در خــصــوص خـــدمات فـنـــی و طـــراحی نصــب تا مــرحله نهــایی اجــرا
• پیگیری موثر و کارآمد از زمان فروش تا زمان اتمام پروژه مشتریان
• کاهش میزان خطای نیروی انسانی با استفاده از دستورالعمل‌های هدفمند، روشن و جامع کاربردی
• افـــزایش راندمان کاری با برگــزاری دوره‌هــای منظـــم آموزشی

تاریخـچه

گـروه بیـن‌المللـی کارخانجـات آجرنسـوز نما آذرخــش بـا اسـتعانت از خــداوند مـتعـال، هــمیاری پرســنل و متخــصصان فــعال و بهـره‌گیـری از معـادن انحصــاری خـود و بـا اسـتفاده از مــرغوب‌ترین مــواد اولیـه موجـود در کشــور، برای تامین نیازهـای روزافــزون صــنعـت سـاختمان بـه انـواع فــرآورده‌های نسـوز و با هــدف ایجاد درآمــدهای ارزی پایدار برای کشــور، در سـال 1376 واحد شـماره یک خـود را بـا ظرفیـت ســالانه 15٫000 تـن انـواع مـواد نسـوز و آجــر نمــای نسـوز در شـهرک صنعتـی شـکوهیه تاســیس نمود. واحد شــماره دو این شـرکت در سـال 1382 بـا پیشــرفته‌ترین ماشــین‌آلات روز دنیـا بـا ظــرفیـت سـالانه 18٫000 تـن تولید انـواع آجرهـای نسـوز نما سـاختمان در شـهرک صـــنعتـی مـــحمود آبـاد قــم تاســیس گــردید. پـس از بازاریابی‌های گوناگـون در ســطح بیـن‌الملل، آذرخــش واحــد شـماره ســه خـود را در سـال 1387 بـا ظــرفیـت سـالانه 60٫000 تـن انـواع آجــرهای نسـوز نمـا و کـف سـاختمان تاســیس و بـه بهــره‌بـرداری رسـاند. این ســـه واحــد تولــیدی که تحـت نام «شـرکت بیـن‌المللـی ســرامیک‌های نسـوز آذرخـش» در گــروه بیـن‌المللـی آذرخــش فـعالیت مــی‌کنند، پس از بهــره‌برداری، بزرگــتریـن تولیـدکننده انـواع فــرآورده‌های نسـوز نمــاهـای مانـدگار سـاختمان بـا کــیفیت عالـی و مشـابه خارجـی در سـطح خــاورمیانه و تنهـا تولیـدکننـده انـواع آجــر نسـوز صــفحه‌های تزئینی در ابعــاد بزرگ در کشـور بوده و افتخـــارهای مــتعددی در ســطح بیـن‌الملـل بـرای کشــور بـه ارمـغـان آورده اسـت. ایـن گـروه به مــنظـور توســعه روزافــزون صــادرات و ارزآوری و هـمچنیـن جهت کارآفــــرینـی در کشـور در راسـتای ارتقـاء و اعــتلای میهن عـزیزمان، واحــد شـماره چــهار خود را تحــت عــنوان شرکت «بین‌المللی توسـعه آجــر نسوز آذرخـش» در شــهرک صــنعـــتـی مــحــمـود آبــــاد قــــم تاسـیـس نمـــود. این واحـــد با مـســاحت 60٫000 مــــتر با ظـــرفـیت ســـالانـه 360000 تُن را تـولــــید مــی‌کند.

گـروه بیـن‌المللـی کارخانجات آجر نسـوز نمـا آذرخـش، دارای چهار کارخانه مجهز و پیشـرفته تولید آجر است.

کارخانه‌های آجر نسوز نما آذرخش و درباره ما

کارخانه شماره یک

این کارخانه مجهز به واحدهای دانه‌بندی، پرس، پخت و بسـته‌بندی است. واحد آزمایشـگاه کنتـرل کیفـی و آنالیـز، پرس‌های خودکار بـا ظرفیت‌های 400 تـا 980 تـن و کوره‌های شـاتل بـا ظرفیت‌های 50 الـی 100 از دیگـر امکانـات مجهز ایـن کارخانـه به شـمار می‌روند.

کارخانه‌های آجر نسوز نما آذرخش درباره ما

کارخانه شماره دو

ایـن کارخانـه علاوه بـر داشـتن واحد دانه‌بندی پیشـرفته، دارای 12 دسـتگاه پـرس هیدرولیـک بـا ظرفیت‌های 980 تـا 1400 تـن است. 5 دسـتگاه کـوره شـاتل واگنـی بـا ظرفیت‌های بیـش از 200 تـن از دیگـر امکانـات مجهـز ایـن کارخانـه است.

کارخانه‌های آجر نسوز نما آذرخش درباره ما

کارخانه شماره سه

ایـن کارخانـه دارای سیستم‌های پیشـرفته و تخصصـی خردایـش، دانـه‌بنـدی و آسیاب‌های کوبیـت، فکـی و تیغ‌های اسـت، کوره‌های دوار و ماشین‌های خودکار در تمامی مراحل آمـاده‌سـازی مـواد اولیـه و همچنیـن ماشـین‌آلات پیشـرفته انتقـال مـواد، بخشـی از امکانـات ایـن مجموعـه به شـمار می‌آیند. ایـن کارخانه با به‌کارگیری 14 دسـتگاه پـرس هیدرولیک خودکار شـرکت سـاکمی ایتالیا بـا ظرفیت‌های 1400 تن و همچنین کـوره تونلی خودکار توانسـته تولیدات متنوعی را عرضه کند.

کارخانه شماره 4 آجر نسوز نما آذرخش درباره ما

کارخانه شماره چهار

این کارخانه مدرن‌ترین خط تولید آجر نسـور نما، مجهز به فناوری روز دنیا است. این کارخانه در تمامی مراحـل و فراینـد تولیـد از دانه‌بندی تا آسـیاب، پرس‌های هیدرولیک، خشـک‌کـن، کوره‌های رولری و بسـته‌بنـدی از امکانات خودکار و روباتیک بهره می‌گیرد و بـا ظرفیت تولید بیـش از ۲۰۰ هـزار قالـب در روز، بـه یکـی از بزرگترین کارخانه‌های تولید آجر در جهان تبدیل شـده اسـت. در ایـن مجموعـه بـا اسـتفاده از کارآمدترین روش‌های آزمایشـگاهی و تحقیق و توسـعه، آجرهـا بـه صـورت تـک رنـگ و رنـدوم در ابعـاد و سـایزهای مختلـف تولیـد می‌شوند تا پاسـخگوی تمامـی سلیقه‌ها و نیاز بـازار باشـند. ایـن مجموعـه توانسـته است گام بزرگـی در تحقـق نیازهـا، سلایق و رضایـت مندی اقشـار مختلف و مشـتریان بردارد.

کارخانه‌های آجر نسوز نما آذرخش