پروژه اجرای آجرنما ساختمان رادیوتراپی – دزفول

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنما ساختمان رادیوتراپی - دزفول
کارفرما
بخش خصوصی
طراح
مهندس قندی و مهندس چگنی
آدرس
مرکز رادیو تراپی امام حسن عسکری دزفول