پروژه اجرای آجرنما ساختمان تارخ – بلوار دانشجو کاشان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنما ساختمان تارخ - بلوار دانشجو کاشان
کارفرما
محمد رضا ذوقی
طراح
مهندس ذوقی
اجرا
کارگروه کاسویان آرایه
آدرس
کاشان، بلوار دانشجو ساختمان تارخ