پروژه اجرای آجرنما ساختمان شورای شهر – پاکدشت

پروژه اجرای آجرنما ساختمان شورای شهر - پاکدشت
کارفرما
شهرداری پاکدشت
پیمانکار
شرکت پارت پی بست
آدرس
پاکدشت، شورای شهر