پروژه اجرای نما آجری مجتمع مسکونی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجری مجتمع مسکونی - اصفهان
کارفرما
مصطفى جعفرى
طراح
خانم مهندس رضایی
نماکار
حدادی
آدرس
اصفهان، خیابان مير كوچه ملک بن بست باغ نگار مجتمع باغ نگار پلاک ١٣٢