پروژه اجرای آجرنما مجتمع مسکونی صدرا – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنما مجتمع مسکونی صدرا - اصفهان
کارفرما
فریدون کدخدایی
طراح
خانم نیرومند
نماکار
علیرضا سلیمانی
آدرس
اصفهان سه راه سیمین جنب مخابرات استقلال ساختمان صدرا