پروژه اجرای آجر رستیک نما ساختمان – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجر رستیک نما ساختمان - اصفهان
كارفرما
دكتر هوشنگ طاهریان
پیمانكار
مهندس فرزاد كریمی
نماكار
حاج محمود مانیان
طراح
دكتر محمد لطیفی
آدرس
اصفهان، مرداویج خیابان رسالت جنوبی كوچه سه پلاک 14