پروژه اجرا آجرنسوز نما مجتمع مسکونی خانه آرمانی – بابلسر

پروژه اجرا آجرنسوز نما مجتمع مسکونی خانه آرمانی - بابلسر
طراح و کارفرما
مهندس اسکندری
نماکار
مصطفی اسماعیل پور
آدرس
مازندران، بابلسر بلوار دانشگاه شهرک پیام