پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان پزشکی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان پزشکی - اصفهان
کارفرما
دکتر شهناز فشارکی و دکتر فرامرز امام دوست
طراح
مهندس احسان محمدی
مجری
مهندس صالح زندی
آدرس
اصفهان، خیابان رحیم ارباب مرکز جراحی محدود کاملیا