پروژه اجرا آجرنمانسوز ساختمان مسکونی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجرنمانسوز ساختمان مسکونی - اصفهان
كارفرما
آقايان سرجویی و ترابی
طراح
مهندس طباطبایی
اجرا
مهندس فقهی
اتمام پروژه
١٣٩٥
آدرس
اصفهان، خیابان ركن الدوله
كد آجر
ap42 سفيد