پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان زاگرس – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما ساختمان زاگرس - اصفهان
مشاور
شرکت شهر و اندیشه - مهندس فرود ضرغام
کارفرما
مهندس الیاسی
آدرس
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی نبش هفت دست شرقی
اتمام پروژه
1386