پروژه اجرا نما آجری ساختمان مسکونی – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان مسکونی - تهران
كارفرما
پدرام فرنودیان
طراح
مهندس میلاد مشكین قلم
مجری
مهندس پدرام فرنودیان
آدرس
تهران، مجیدیه جنوبی كوچه صالحی نبش نيک بخت