پروژه اجرا نما ساختمان آجرنسوز – تهران یوسف آباد

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا نما ساختمان آجرنسوز - تهران یوسف آباد
مجرى
مهندس غلامحسن رضوانى
طراحی
مهندس غلامرضا شیبانى
نماكار
اوستا محمد جعفرى
آدرس
تهران، یوسف آباد خیابان اسدآبادى كوچه ٢٦ (باریكانى) پلاک ٤٢