پروژه اجرا نما ساختمان مسکونی آجرنسوز – اصفهان

پروژه اجرا نما ساختمان مسکونی آجرنسوز - اصفهان
کارفرما
مصدق زاده
طراح
مهندس رادان
نماکار
علیرضا سلیمانی
آدرس
اصفهان، خیابان بزرگمهر مهرگان خیابان ۷۰ بعد از چهارراه پلاک دوم