پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان مرداویج – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان مرداویج - اصفهان
کارفرما
دکتر بنکدارچیان
طراح
مهندسین مشاور ساباط
اجرا
مهندس حسین بنکدارچیان
اتمام پروژه
١٣٩٣
آدرس
اصفهان، مرداویج استقلال جنوبی