پروژه ساختمان مدرسه حنان

پروژه ساختمان مدرسه حنان
كارفرما
آقای دكتر معينی
مجری
حسام نادری
آدرس
تهران، خيابان فاطمی غربی كوچه پروين نبش نادر مدرسه حنان