پروژه آجرنما ساختمان مسکونی – اندرزگو قیطریه

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان مسکونی - اندرزگو قیطریه
کارفرما
میری
مجری
محمدرضا آهنی
طراح
میلاد زارعی
آدرس
تهران، نبش تقاطع اندرزگو قیطریه