پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان گیشا

پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان گیشا
كارفرما
دكتر كيوان شادمان
طراح
دكتر كيوان شادمان
اجرا
ايوب و غلام گودرزی
آدرس
پروژه واقع در گيشا خیابان ٣٠ و پروژه واقع در گيشا خیابان ١١