پروژه ساختمان محوطه سازی کرج

پروژه ساختمان محوطه سازی کرج
کارفرما
کاظم میرباقری
طراح
مهندس قاسمی
نماکار
اسرافیل عزتی
آدرس
كرج ابتدای جاده ملارد فرديس سرحداباد كوچه نوری كوچه ورزش پلاك ٢٥ باغ سرحدی