پروژه آجرنما ساختمان اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان اصفهان
کارفرما
آقای بهرام حجاریان زاده و شرکاء
طراح
آقای مهندس علیرضا قویدست
نماکار
استاد بهروز رضایی
آدرس
اصفهان، مشتاق دوم خیابان مهر کوچه شهید علیخانی بلوار مهر جنوبی بن بست آبان پلاک ۱۰۸