پروژه محوطه سازی ساختمان مسکونی

پروژه محوطه سازی ساختمان مسکونی
كارفرما
امير مقدم نیا
طراح
مهندس جوانمرد
آدرس
تهران، پاسداران گلستان ٨ پلاک ٢٦