پروژه نما ساختمان آجرنسوز سعادت آباد – تهران

پروژه نما ساختمان آجرنسوز سعادت آباد - تهران
کارفرما
کاظمی
طراح
مهندس لطفی
نماکار
کیوان مومیوند
آدرس
تهران، سعادت آباد بلوار دریا خیابان صراف ها جنوبی کوچه ۳۷