پروژه نمای آجری ساختمان آزادی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای آجری ساختمان آزادی - اصفهان
مالک
مجید عطایی
طراح و اجرا
مهندس كمالی
اتمام پروژه
١٣٩٤
آدرس
اصفهان، میدان برج
كد آجر
ar19 - ar208 - ar212 - ar29 - ar204