پروژه نمای آجری مجتمع اداری – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای آجری مجتمع اداری - اصفهان
كارفرما
محمدرضا امينی
طراح
مهندس امید شفیعی
اجرا
مهندس رضا كریم زاده
اتمام پروژه
١٣٩٥
كد آجر
ap31
آدرس
اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی