پروژه نمای آجری مجتمع مسكونی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای آجری مجتمع مسكونی - اصفهان
كارفرما
سیاوش امامیان
طراح
مهندس شروین حسینی
اجرا
مهندس امامیان
اتمام پروژه
١٣٩٢
آدرس
اصفهان، خیابان سجاد
كد آجر
ap44