پروژه نمای ساختمان آجرنسوز – سمنان

پروژه نمای ساختمان آجرنسوز - سمنان
كارفرما
مهندس صفايی نسب
طراح
مهندس خسروانی
اجرا
احمد محمدی
آدرس
سمنان، شهمیرزاد