پروژه نما آجری ساختمان یست خانه – یزد

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان یست خانه - یزد
معماران
محمد خاوریان، امیر شهراد
اجرا
محمد مشرف
كارفرما
خانم رصاف
آدرس
يزد
اتمام پروژه
١٣٩٥