پروژه مجتمع اداری رکس

پروژه مجتمع اداری رکس
کارفرما
جناب آقای مصطفی کلاته
طراح
احمد شکیبایی
آدرس
تهران، بازار حسن آباد