گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش بزرگترین تولیدکننده آجر نسوز نما در خاورمیانه

گـروه بیـن‌المللـی کارخانجـات فرآورده‌های نسـوز آذرخش بـا اسـتعانت از خداوند متعـال، همیاری پرسـنل و متخصصان فعال و بهـره‌گیـری از معـادن انحصـاری خـود و بـا اسـتفاده از مرغوب‌ترین مـواد اولیـه موجـود در کشـور، برای تأمین نیازهـای روزافـزون صنعـت سـاختمان بـه انـواع فرآورده‌های نسـوز و با هدف ایجاد درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، در سـال 1376 تاسیس گردید.

تعداد بازدید : 1,267 بازدید
تاریخ : 1399/05/10
Share it