معماری

مقالات تخصصی معماری

article-17-04-97-4

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- قسمت دوم

مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایـه در طراحی، نظارت و ...

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- قسمت اول

در کلیه مراحل اجرایی کار، نقشه و مشخصات فنی و اجرایی پروژه ها، بخشنامه ها و نشریات ...