مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- بخش دوم

دسته :
مشخصات فنی ساختمان

مقررات ملی ساختمان در مورد مشخصات فنی ساختمان، مجموعه‌ای از موارد زیر را شامل می‌شود.

1. ضوابط فنی حقوقی و اجرایی لازم‌الرعایـه در طراحی

2. نظارت و اجرای عملیات ساختمانی، اعم از نوسازی، تخریب، توسـعه بنا، مرمت و تعمیر اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان

این ضوابط بـه منظور تامین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فـرد و جامعه وضع می‌گردد.

سال‌ها است که در کشور ما برای تهیه و تدوین دستورالعمل‌هـا و آیـین‌نامـه‌هـا در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی، تلاش بسیاری شده است و بر اساس موارد زیر تنظیم می‌شود.

  1. شرایط محیطی
  2. اقلیمی
  3. سهولت اسـتفاده
  4. کیفیت و کمیـت مـصالح مـصرفی
  5. رعایت جدیدترین روش‌های تحلیل و طراحی
  6. اجرای بهینه

در ایــن مجموعــه حتــی‌الامکـان بــا تکیــه بــر اســتانداردها و آیــین‌نامــه‌هــا و دستورالعمل‌های اجرایی کشور، سعی شده که به حداقل ضوابط و توصیه‌هـا و معیارها و نکات فنی لازم الاجرا، اشاره‌هایی شود تا از این طریـق در زمینـه سـاخت‌وساز فضاهای آموزشی شاهد روند مثبتی باشیم.

امید است به کارگیری این مجموعه مقررات مشخصات فنی ساختمان، موجب ارتقاء کیفی ساخت‌وساز در فـضاهای آموزشی و پرورشی کشور شده و تاثیر قابل توجهی بر دوام و پایـداری سـاختمان‌ها در طول عمر مفید آنها داشته باشد.

مشخصات فنی ساختمان

معماری

در مورد مشخصات فنی ساختمان عمومی ابنیه انجام مواردی به شرح زیر ضروری است. کلیات آن به شرح زیر است.

• منظور از مشخصات فنی، مشخصات فنی کارهای ساختمانی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و مشخصات تعیین شده در این دستورالعمل و نقشه‌ها و دیتایل‌های اجرائی و دستور کارهای بعدی می‌باشد. چنانچه مغایرتی بین مفاد این شرایط و ضوابط قانونی و مقررات تایید شده ساختمانی پیدا شد اولویت اجرا با ضوابط قانونی و مقررات می‌باشد.

• تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجرائی پروژه، بر عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما در صورت نیاز، فقط معرفی‌نامه‌های لازم را به مراجع ذیربط صادر خواهد نمود.

• پیمانکار موظف است بر اساس بند ج ماده 21 شرایط عمومی، پیمان ساختمان و تأسیسات پروژه را نزد مؤسسه‌هایی که کارفرما تعیین می‌کند بیمه نماید و چنانچه در طول اجرای پروژه نیاز به تمدید بیمه‌نامه داشته باشد نسبت به تمدید بیمه‌نامه اقدام نماید.

• قبل از هر گونه عملیات خاکی پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشته و صورت جلسه نماید. اجرای هر گونه عملیات خاکی بدون تأیید کلی و مرحله‌های دستگاه نظارت به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و خاک برداری‌ها باید پس از تأیید دستگاه نظارت و در صورت نیاز پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما به مصرف خاکریزی‌ها برسد. مصالح نامناسب باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل‌های مناسب تخلیه و فاصله حمل آنها صورت جلسه گردد.

• پیمانکار موظف است تمام کارهای ساختمانی و تأسیساتی را که پس از اتمام کار قابل رؤیت نیست، قبلاً با دستگاه نظارت و واحد رسیدگی نهایی صورتجلسه نموده و تسلیم کارفرما نماید.

• تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس پیوست شماره 5 فهرست بها، که در آن ردیف‌های مربوطه با علامت ضربدر مشخص گردیده و ضمیمه پیمان می‌باشد در برآورد اولیه، منظور و پیمانکار موظف به اجرای بندهای مربوطه است. در صورت عدم اجرای هریک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، ردیف مذکور به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

• پیمانکار موظف است براساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت کارگاه، موارد ایمنی را در کارگاه رعایت نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه پاسخگو خواهد بود.

• ابعاد و اندازه‌ها و مشخصات قید شده در نقشه‌های اجرایی برای اجرای عملیات در اولویت قرار دارد، در غیر این صورت پیمانکار موظف است از مشخصات فنی تعیین شده برای ساختمان مدارس، طبق دستور کتبی دستگاه نظارت و تأیید کارفرما استفاده نماید.

• پیمانکار موظف است زمین پروژه را با تنظیم صورت جلسه و قید تاریخ از دستگاه نظارت تحویل بگیرد. بدیهی است تاریخ تحویل زمین، بلامعارض با تأیید کتبی شروع به کار، توسط دستگاه نظارت ملاک شروع به کار خواهد بود.

• زیربنای منظور شده در قرارداد ملاک، تسویه حساب نهایی پیمانکار بوده و اضافه بر زیربنای قرارداد، پرداختی صورت نخواهد گرفت مگر با دستور و ابلاغ کتبی دستگاه نظارت.

• نصب تابلوی معرفی پروژه بر اساس طرح متداول اداره کل نوسازی مدارس در ابتدای شروع به کار پروژه در محل مناسب، با هماهنگی دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار خواهد بود.

• نقشه‌ها به تناسب اجرای پروژه توسط پیمانکار می‌بایست تهیه و در هنگام ارائه صورت وضعیت‌ها به کارفرما تحویل گردد و نیز کروکی محل کلیه چاه‌ها و لوله‌کشی‌های محوطه تهیه و پس از تایید کارفرما هنگام ارائه صورت وضعیت قطعی، به کارفرما تحویل گردد. ارائه کلیه نقشه‌های از بیلت همراه با صورت وضعیت قطعی پیمانکار الزامیست.

• اگر ضمن کار مشخص گردد در نقشه یا برآورد اولیه، آیتم یا مشخصاتی از قلم افتاده، مورد مزبور از طرف دستگاه نظارت با دستور کار تعیین و پس از تایید کارفرما، پیمانکار موظف به اجرای آن می‌باشد.

• پیگیری امور اداری جهت تهیه پروانه ساختمانی و وصل انشعاب آب، برق و تلفن پروژه به عهده پیمانکار است.

مصالح ساختمانی

مصالح عمومی در مشخصات فنی ساختمان به شرح زیر است:

• مصالح مورد استفاده بایستی با آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌ها و ضوابط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هماهنگ باشد.

• قبل از شروع به استفاده از مصالح پایکار شامل آهن‌آلات، میلگرد، شن و ماسه و آجر بایستی نسبت به هماهنگی لازم با واحد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اداره کل، نسبت به تست اقلام و به صورت نداشتن کیفیت مطلوب به کارگاه با هماهنگی دستگاه نظارت با تنظیم صورت جلسه، خارج و با مصالح مرغوب جایگزین گردد.

• در موقع تحویل زمین در صورت عدم وجود نتایج آزمایشگاه ژئوتکنیک در محل، پیمانکار، با حفر گمانه‌هایی با عمق مناسب و هماهنگی دستگاه نظارت، از مشخصات خاک محل با مشخصات طراح اطمینان حاصل نماید.

• دپوی مصالح مختلف، سنگدانه‌هایی جهت ساختن بتن در محل کارگاه می‌‎بایست با آرایش مناسب با محل ساخت بتن در کنار هم به صورت مجزا با امکان تخلیه آب مازاد باشد.

• آجر مصرفی در پروژه‌ها می‌بایست از نوع آجر رسی فشاری یا رسی ماشینی مرغوب، مطابق با نقشه‌های معماری باشد.

• مصرف فولادهای زنگ زده، پوسیده با اعوجاج ظاهری مجاز نمی‌باشد.

• سازنده اسکلت باید قبل از اتصال صفحه ستون، وضعیت اجرای بولتهای فونداسیون را برداشت نموده و نسبت به اصلاح سوراخکاری و موقعیت صفحه ستون با مجوز دستگاه نظارت اقدام نماید.

• آجرنما باید سخت، یکنواخت و عاری از ترک خوردگی، اعوجاج، برجستگی و یا گود افتادگی عمیق، عاری ازشوره زدگی و لب پریدگی و شکستگی باشد.

عملیات خاکی

• برداشت خاک نباتی به ارتفاع 30 سانتی متر در محل اجرای پروژه‌ها انجام، سپس پی‌کنی برابر نقشه و مشخصات و با رعایت تراز کف پی‌کنی نقشه و کد تمام شده محوطه و در زمین‌های شیب‌دار به صورت پل‌های با هماهنگی دستگاه نظارت اجرا خواهد شد. گمانه‌زنی جهت مشخص شدن نوع لایه‌های خاک در کلیه پروژه‌ها الزامیست.

• در صورت خاک‌برداری با ماشین‌آلات می‌بایست 15 سانتیمتر عمق نهایی عملیات، جهت رگلاژ به صورت دستی انجام شود.

• استفاده از خاک‌های نباتی در خاکریزی‌ها مجاز نبوده، لذا تایید کیفیت مصالح خاکریزی با تایید دستگاه نظارت خواهد بود.

• تشخیص نوع زمین پروژه از قبیل سنگی و دجی و … براساس نتایج آزمایش مکانیک خاک بوده و دستورات لازم توسط آزمایشگاه و تایید معاونت مربوطه کتبا به پیمانکار ابلاغ خواهد شد که پس از انجام عملیات لازم توسط دستگاه نظارت صورتجلسه خواهد شد.

• خاک‌های ناشی از خاک‌برداری و پی کنی می‌بایست ابتدا در خاکریزها و محوطه‌هایی مصرف گردد و مازاد آن به خارج از پروژه با دستور کتبی دستگاه نظارت و تایید کارفرما حمل و صورت جلسه گردد، مگر اینکه خاک مزبور به دلایل مختلف قابل استفاده نباشد.

• در زمین‌های ریزشی و به هنگام عملیات، پیمانکار مسئول حفظ ایمنی کارگران بوده و باید در مهاربندی‌ها، نهایت دقت را به عمل آورده و قفل و بتن‌های کامل را تامین نماید.

• در صورت وجود آب‌های زیرزمینی، باید قبل از اجرای عملیات، نسبت به زه‌کشی و پایین انداختن آب، مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام شود. پس از برداشت مصالح نامرغوب و سست و قبل از اجرای عملیات خاکریزی رعایت نکات زیر الزامی است:

 اگر زمین بستر خاکریزی از جنس خاک‌های ریزدانه سیلیسی یا رسی باشد، ابتدا باید به عمق حداقل 15 سانتیمتر بستر شخم زده و سپس با تراکم خواسته شده کوبیده شود.

 چنانچه زمین بستر خاکریزی، از مصالح شن و ماسه باشد باید سطح کار با تراکم مورد نظر رگلاژ و کوبیده شود.

 ایجاد مهار برای محل‌های محتمل ریزش و ساختمان‌ها و ابنیه پیرامون گودبرداری، به صورت اصولی الزامی می‌باشد. همچنین در مواقع لزوم جهت جلوگیری از ریزش ابنیه پیرامون خاکبرداری در جوار ابنیه به صورت منقطع اجرا گردد.

 تمامی خاک‌های گچی، نمکی، نباتی، لجنی، زراعی قابل تورم، قابل انقباض، خاک‌های دارای مواد آلی و رستنی‌ها، در شمار خاک‌های نامرغوب و نامناسب قرار می‌گیرند که باید از مصرف آنها خودداری شود.

مشخصات فنی ساختمان

عملیات بنایی

• در ساختمان‌ها کف‌هایی که مستقیما با زمین تماس دارند پس از خاکریزی و کوبیدگی لازم، اجرای بلوکاژ شامل 20 سانتیمتر قلوه سنگ و 5 سانتیمتر شن نقلی روی آنها نهایتا 10سانتیمتر بین 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب، پوشش گردیده و آماده فرش موزاییک گردد.

• ضمن رعایت مشخصات فنی جهت اجرای هر نوع سنگ چینی در این فصل (نشریه 55 و سرفصل فهرست بها) شامل دیوارها و غیره، رعایت زهکشی و درز انبساط لازم در دیوارها و بندهای ملات خور به ضخامت 2 تا 5/2 سانتیمتر الزامیست.

قالب بندی فلزی

• کلیه قالب‌های مورد استفاده در پروژه جهت بتن‌ریزی‌ها، از قالب فلزی می‌باشد که در برآوردها نیز بر همان اساس، پیش‌بینی گردیده و پرداخت خواهد شد.

• کلیه شمع‌های مصرفی، جهت نگهداری قالب‌ها بایستی فلزی باشند.

• قالب باید بتن را در مقابل صدمات مکانیکی حفظ کرده، از کم شدن رطوبت بتن و نشست شیره آن جلوگیری نماید، در مقابل سرما و گرمای محیط عایق مناسب باشد. میلگردها و سایر اجزا و قطعات را که در داخل بتن قرار می‌گیرند در محل مورد نظر نگاه داشته، در برابر نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت نماید و از بتن بدون آسیب رساندن به آن جدا کرد.

• قالب‌ها باید چنان ساخته شوند که با رعایت رواداری‌های مجاز عضو و قطعه بتنی مطابق نقشه‌های اجرائی ریخته شود.

• قالب‌ها باید پس از هر بار مصرف تمیز شده و در محلی دور از تاثیر سوء عوامل جوی و صدمات مکانیکی نگهداری شوند. چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتن حائز اهمیت باشد نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیده‌اند برای اینگونه سطوح استفاده شود.

بتن و بتن آرمه

• حفظ و نگهداری نمونه و تحویل به آزمایشگاه اداره کل، حداکثر 24 ساعت پس از نمونه‌گیری، الزامیست و به عهده پیمانکار می‌باشد.

• استفاده از بتن گروت جهت تنظیم بیس پلیت‌ها در زیر آن الزامی بوده و استفاده از ملات اکیدا ممنوع است.

• در صورت اجرای سپتیک بتنی از سیمان تیپ 5 استفاده شود.

• بتن‌ریزی در هوای سرد و گرم باید مطابق با آئین‌نامه با تایید آزمایشگاه صورت پذیرد.

• ساخت کلیه بتن‌ها براساس طرح اختلاط مناسب و منطبق بر اصول فنی و اجرائی صحیح الزامیست.

• استفاده از بتن آماده با رعایت کلیه ضوابط و اصول گفته شده، بلامانع است و کلیه مسئولیت‌هایی که پیمانکار در ارتباط با بتن داده و مورد بتن آماده نیز صادق است.

• جهت ساخت بتن سبک 150 کیلوگرم، برای شیب‌بندی بام و کف سازی طبقات می‌بایست از پوکه معدنی یا صنعتی استفاده شده و با بتونیر در محل پروژه ساخته و اجرا شود.

• مرطوب نگه داشتن کلیه عملیات بتنی حداقل یازده روز ضروری است.

• رعایت پوشش میلگردها از بند 5-6-8-9 مبحث نهم مقررات ملی استفاده شود.

کارهای فلزی

• نگهداری کلیه مصالح فولادی در محل مناسب و مطابق با استانداردهای انبارداری الزامیست.

• استفاده از آهن‌آلات اسقاطی و مصرف شده قبلی و غیر استاندارد به طور کلی ممنوع می‌باشد.

• کلیه جوشکاری‌ها می‌بایست آزمایش جوش شده و نواقص برطرف گردد و در نهایت پرداخت هر آیتم منوط به تایید جوشکاری اسکلت ساختمان می‌باشد. پیمانکار موظف است قبل از انجام بتن‌ریزی و سقف تاییدیه جوشکاری آن مرحله را ارائه نماید.

• استفاده از آرماتور آجدار باید نو و سالم و تمیز بوده و عاری از زنگ‌زدگی باشد.

• پس از هر جوشکاری، زدودن گل جوش در هر پاس الزامیست.

بریدن و سوراخ کردن: ابتدا قطعات باید به ابعاد و اشکال لازم به دقت بریده شود و در محل‌های لازم سوراخ شود. برشکاری المان‌ها با شعله تنها در صورت تایید دستگاه نظارت مجاز بوده و در این حالت بایستی، لبه‌های حاصل از برش با شعله، سنگ‌زنی شوند به طوری که کاملاً یکنواخت و عاری از ناهمواری باشند. صفحات زیرسری و روسری ستون‌ها، و همچنین سطح مقطع ستون در محل اتصال باید کاملاً صاف و مسطح باشد غیر از مواردی که اتصال دارای تماس مستقیم است بین دو نقطه درزی به فاصله حداکثر 5 میلیمتر به منظور سهولت نصب مجاز می‌باشد.

• قطعاتی که به هم پیچ می‌شوند در صورت امکان باید پس از علامت‌گذاری توسط خالجوش و یا گیره فکی به هم متصل شده و با هم سوراخ شوند که هنگام نصب سوراخ‌ها کاملاً بر هم منطبق باشند.

• نحوه وصله کردن و ابعاد صفحات اتصال، باید طبق نقشه‌های مربوطه انجام گیرد.

• استفاده از ترانس‌های معمولی در جوشکاری سازه و اسکلت ممنوع است.

• بعد از انجام جوشکاری، قطعات نباید از شکل اصلی خارج شده و از تاب‌خوردگی و خم درزها جلوگیری کرده و از چکش‌کاری و ایجاد ضربه به اسکلت خودداری گردد.

• اتصالات زیرسری شاه تیرها به ستونها و لچکی‌های مربوطه و سایر اتصالات ستون در پایکار اجرا خواهد شد.

• اجرای ضد زنگ در کلیه آهن‌آلات غیر مدفون در بتن الزامیست و در محل‌های مورد نیاز با نظر دستگاه نظارت، بعد از برداشت گل جوشکاری و یا پاکسازی زنگ زدگی اقدام میگردد.

• قبل از جوشکاری زنگ زدایی کامل آهن‌آلات و تایید دستگاه نظارت الزامیست.

• رعایت آئین‌نامه‌های معتبر من جمله آئین‌نامه جوشکاری، در ارتباط با ساختمان‌های اسکلت فلزی الزامیست.

سقف‌ها

• جهت پوشش سقف کلیه ساختمان‌ها، استفاده از سقف طاق ضربی ممنوع می‌باشد.

• لخت بودن آرماتورهای انتهای تیرچه‌ها ضروری بوده که در هنگام ساخت تیرچه می‌بایست رعایت گردد و از شکستن بتن تیرچه در روی کار اکیدا خودداری شود.

• آرماتورهای حرارتی الزاما عمود بر هم و به صورت کشیده و صاف و بدون موج اجرا شود.

• جهت ساخت تیرچه بتنی از قالب‌های استاندارد فلزی از جمله ناودانی 14و حوضچه مناسب نگهداری تیرچه استفاده شود.

• اجرای کلاف عرض میانی، طبق نشریه 84 و 82 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، براساس نقشه‌های اجرایی الزامیست.

• آب دادن بتن و نگهداری آن در طی دوره نگهداری به مدت 7 شبانه روز الزامیست.

• ارتفاع بلوک در صورتی که مشخص نشده باشد، 25 سانتیمتر می‌باشد. در این خصوص رعایت نتایج محاسبات درج شده در نقشه‌های اجرایی الزامیست.

• در صورت تجاوز دهانه تیرچه‌ها از 4 متر، تیرچه‌ها به وسیله یک کلاف عرضی که عرض مقطع آن 12 سانتیمتر و دو عدد آرماتور آجدار 14 سراسری یکی در بالا و یکی در پایین به هم متصل شوند و در دهانه‌های 5-7 متر دو کلاف عرضی انجام گردد.

• کلیه شمع‌ها جهت قالب ها و نگهداری تیرچه‌ها از نوع فلزی قابل تنظیم می‌باشد.

مشخصات فنی ساختمان

آجرکاری

• کلیه آجرکاری‌ها با ملات ماسه شسته و سیمان به عیار 200 کیلوگرم در متر مکعب اجرا می‌گردد.

• آجر چینی زیر دمای 5- درجه حرارت مجاز نمی‌باشد.

• رعایت پوشش روی درزهای انقطاع در نما و سایر قسمت‌ها الزامی بوده و همزمان با اجرا در دیوار مربوطه، درزها با یونولیت پر شده و پس از اجرای دست‌انداز مربوطه در اطراف درز بام روی آن ورق گالوانیزه فتیله شده و برای آبچکان نصب گردد.

• مصرف آجرهای مستعمل اکیدا ممنوع است.

• کلیه آجرکاری‌ها متناسب و همزمان با ارتفاع یکسان انجام شود.

• دوغاب‌ریزی سیمانی روی آجرکاری‌ها در هر یک متر ارتفاع، الزامیست.

• مرطوب نگه داشتن آجرکاری‌ها با ملات ماسه سیمان، حداقل 3 روز انجام شود.

• میزان ملات ماسه سیمان در حد 45 دقیقه مصرف برای هر بار ساخته شود.

بتن پیش‌ساخته

• نصب کول بتنی مسلح پیش‌ساخته در چاه‌های فاضلاب میله و انباری الزامی بوده و تا زیر طوقه چینی ادامه یابد. کول حداقل با آرماتور نمره 6 مسلح گردد و از مسلح بودن کول اطمینان حاصل شود.

• کلیه جداول بتن مورد استفاده در محوطه از نوع پیش ساخته با ابعاد 50×35×15 سانتیمتر مکعب و با بتن 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بوده که قبل از مصرف باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

• سایر موارد طبق سرفصل 12 فهرست بها می‌باشد.

عایق رطوبتی

• قبل از اجرای عایق کاری، اندود ماسه سیمان لیسهای زیر کار اجرا و پس از خشک شدن کامل آن عایق کاری با اورلپ 10سانتیمتر انجام گردد.

• سطح زیرسازی سیمانی یا ماسه آسفالت باید کاملاً تمیز شود.

• عایق رطوبتی نظیر ایزوگام قبل از اجرا باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

• اجرای ماهیچه سیمانی کنار دست‌انداز بام، قبل از اجرای عایق بام الزامیست.

• در عایق کاری دیوار، در سطح گونیا در بام عایق کاری در دو مرحله انجام می‌گیرد.

مرحله اول در سطح افق و مرحله دوم با اورلپ 10 سانتی متر در سطح قائم تا روی دست‌انداز بام اجرا گردد.

• در سرویس‌ها و آبدارخانه و آزمایشگاه‌ها، علاوه بر عایق کف، عایق عمودی نیز با ارتفاع 20 سانتیمتر انجام گردد.

• در حمام به ارتفاع 110 سانتیمتر عایق عمودی انجام گردد.

• عایق کاری در محل کف خواب‌ها یک لایه اضافه گردد.

• قشرهای عایق کاری اطراف دودکش و کانال کولر در پشت بام باید حداقل 15 سانتیمتر بالاتر از سطح تمام شده بالا آمده و به طول حداقل 5 سانتیمتر روی دیوار آجری کار گذاشته شود و روی آن با تور سیمی و اندود ماسه و سیمان پوشانده شود.

• عایق کاری در هوای سرد زیر 4+ درجه سلسیوس مجاز نیست.

مشخصات فنی ساختمان

کارهای فولادی سبک

• برای ساخت در و پنجره فلزی از پروفیل گروه 3 برای پنجره‌ها و نگهبانی، گروه 4 برای درها استفاده می‌شود که با شاخک‌های مناسب از پروفیل مزبور به تعداد حداقل 4 عدد به طول 10 سانتیمتر در محل لولاها به دیوار متصل و قبل از نصب می‌بایست ضد زنگ اجرا شده باشد.

• در محل بازشوهای پنجره‌های فلزی، برای جلوگیری از ورود آب باران به داخل ساختمان از تسمه فلزی با شیب مناسب برای آب چکان در نظر گرفته شود.

• جهت نصب لنگه در به چارچوب، از سه عدد لولا استفاده شود.

• شاخک‌های اتصال در و پنجره باید کاملاً جوش شوند و از خال جوش پرهیز گردد.

• در سرویس‌های بهداشتی، آلومینیومی بوده که در قسمت پایین آن 5 سانتیمتر فضای آزاد بوده و به صورت تمام ورق اجرا می‌گردد. پروفیل آلومینیومی می‌بایست حتما آب‌کاری شده باشد.

• کلیه دستگیره‌ها، درها و پنجره‌ها و یراق‌آلات مربوطه، از نوع مرغوب و با تایید دستگاه نظارت تهیه گردد.

• با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از در و پنجره دو جداره توصیه می‌شود.

اندود و بندکشی

• مصرف ماسه درشت در اندودکاری تا قطر 1/2 میلیمتر مجاز نیست.

• اندودها روی سطوح تمیز اجرا شده و قبل از اجرای اندود، آبپاشی و گردگیری سطوح الزامیست.

• عمل‌آوری و مراقبت و نگهداری اندودها 10روز بایستی انجام گیرد.

• اجرای چفت گچی در سقف و اطراف چارچوب درها و در فصل مشترک سفیدکاری با کاشی یا آجر یا سنگ و سرامیک و پروفیل‌ها الزامیست.

• اندود روی مصالح نامتناجس با توری سیمی انجام گیرد.

• اندود سیمانی به ضخامت 5 سانتیمتر در زیر درپوش فلزی دست اندازها و نیز در کف پنجره‌ها اجرا گردد.

• حداقل عیار سیمان ملات بندکشی 400 کیلوگرم در متر مکعب می‌باشد.

• قبل از اینکه ملات بندکشی کاملاً در کار سفت شود با برس نرم و کهنه خیس، نماسازی تمیز گردد.

• ضخامت اندود سیمانی قائم در زیر عایق بدنه زیرزمین و دیوارهای سرویس آبدارخانه و مشابه و نیز در سقف فضاهای مرطوب به ضخامت 3 سانتیمتر قابل اجرا و پرداخت می‌باشد. بدیهی است شمشه‌گیری در سطوح فوق الزامیست.

کارهای چوبی

• درهای چوبی باید از هر طرف 5/1 میلی متر با چارچوب فاصله داشته باشد.

• اجرای کمد با قفسه‌بندی از چوب نراد و در شیشه‌ای و قفل مربوطه در پشت و روی کمدها از روی سنگ بدنه به بالا الزامیست.

• درهای ساخته‌شده پس از برش نهایی باید یکپارچه و گونیا باشد.

• اجرای زوار روی دو طرف درب‌های چوبی و یک طرف در کمدها الزامیست.

• کلیه درها 3 لولایی باشد.

• یراق‌آلات و قفل و دستگیره در و پنجره‌ها باید از جنس مرغوب و درجه یک و مورد تایید کارفرما باشد.

کاشی و سرامیک

• سطوح زیر کاشی کاری قبل از شروع باید تمیز گردد.

• کاشی‌کاری اطراف میزهای آزمایشگاه حتما از کاشی ضد اسید باشد.

• کاشی و سرامیک مورد استفاده قبل از اجرا به تایید کتبی دستگاه نظارت برسد.

• فضای بین دیوار و کاشی حدود 3 سانتیمتر جهت ملات و دوغاب مناسب می‌باشد.

• ریختن خرده آجر و گل رس در پشت کاشی ممنوع است.

• تا سه روز پس از نصب کاشی نباید به آن ضربه زد.

• ملات نصب کاشی و سرامیک اعم از افقی و قائم از ماسه سیمان 1 به 5 و ملات بندکشی آنها دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به عیار 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب می‌باشد.

مشخصات فنی ساختمان

فرش موزائیک

• ملات مصرفی موزاییک فرش، می‌بایست از ملات ماسه و سیمان 1 به 5 و دوغاب‌ریزی و بندکشی با سیمان سفید و خاک سفید 1 به 6 باشد.

• تمیزکاری کلیه سطوح موزاییک فرش از هر گونه آلودگی و تحویل سطح صاف بدون لب پریدگی یا ترک الزامی بوده در غیر این صورت و با تشخیص دستگاه نظارت ساب روی موزائیک انجام می‌شود و هزینه مربوطه به عهده پیمانکار می‌باشد.

• کلیه موزاییک‌ها قبل از اجرا می‌بایست توسط آزمایشگاه اداره کل، از نظر مقاومت آزمایش گردد که پیگیری آن به عهده پیمانکار می‌باشد و نتیجه مکتوب آزمایش در پرونده اداره کل و نیز در دفتر تجهیز کارگاه پیمانکار ضبط گردد.

کارهای سنگی با پلاک

• سنگ‌های مصرفی باید یکدست، درجه یک و بدون لب پریدگی باشد.

• تمامی سنگ‌های قائم از ارتفاع 200 سانتیمتر به بالا که دارای ابعاد بیش از 20 سانتیمتر می‌باشند الزاما بایستی با استفاده از مفتول گالوانیزه و چسب سنگ اسکوپ گردیده و از مرحله انجام آنها عکس گرفته و صورتجلسه تنظیم گردد.

• در صورت جابجایی سنگ‌ها ملات کهنه باید عوض شود.

• حداقل ضخامت ملات زیر کف پله‌ها 3 سانتیمتر می‌باشد.

پوشش‌های کاذب و جداکننده

• آویز سقف کاذب با حداقل میلگرد نمره 8 و 10 میلیمتر اجرا گردد.

• پروفیل‌های اصلی سقف کاذب حداقل آرماتور نمره 10 میلیمتر می‌باشد.

• در محل برخورد سقف کاذب به دیوار حداقل از یک نبشی 20×20×2 استفاده شود.

رنگ‌آمیزی

• کلیه سطوح، قبل از رنگ‌آمیزی می‌بایست خشک و تمیز گردد.

• سطوح رنگ‌آمیزی شده باید ظاهری صاف، یکنواخت بدون سایه، موج و آثار برشکاری نقاشی باشد.

• اجرای ضد زنگ پیش نیاز رنگ‌آمیزی کارهای فلزی است.

• رنگ مورد استفاده جهت رنگ‌آمیزی اعم از آستر و رویه باید از نوع استاندارد بوده و از پوشش کافی روی سطوح برخوردار باشد.

• کلیه رنگ‌آمیزی‌ها براساس جزئیات سرفصل 25 فهرست بها و با رعایت کلیه نکات اجرایی اشاره شده، قبل و حین اجرا می‌باشد.

• رنگ‌آمیزی روی کارهای فلزی شامل ضد زنگ، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر با رنگ روغن، شکل‌گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه‌گیری و رنگ رویه می‌باشد.

• رنگ روغنی روی کارهای چوبی و سطوح گچی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کشی، سمباده زنی روی بطانه، آسترزنی، لکه‌گیری با بطانه سمباده زنی روی لکه‌گیری و رنگ رویه است.

زیر اساس و اساس

• خاکریزی داخل ساختمان حد فاصل زمینی طبیعی تا 40 سانتیمتر مانده به کف تمام شده با خاک مناسب در لایه‌های 15 سانتیمتری با آبپاشی و کوبیدن تراکم %95 به روش پروکتور استاندارد انجام شود.

• پیاده روسازی محوطه، طبق جزئیات نقشه اجرا شده که ضخامت لایه‌های اساس و زیر اساس مشخص گردیده و در صورت نیاز به دوغاب‌ریزی آهکی دستور کار لازم صادر خواهد شد.

آسفالت

• تهیه و اجرای اندود قیری پریکمت اندود نفوذی زیر آسفالت در محوطه‌سازی‌ها که به ازاء هر متر مربع 5/1 کیلوگرم قیر استفاده شود.

• اجرای اندود قیر پریکمت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیدا ممنوع می‌باشد.

• حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریکمت 24 ساعت می‌باشد.

• از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بروی اندود پریکمت خودداری شود.

• جهت پیشگیری از رویش گیاهان ریشه‌های نظیر خارشتر قبلاً پیش‌بینی لازم با دستور کار کتبی اداره کل انجام پذیرد.

• اجرای اندود قیری تک کت بر روی لایه اول آسفالت به ازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می‌باشد.

• درجه حرارت پخش قیر تک کت بین 25 تا 55 درجه سانتیگراد می‌باشد.

• جهت اجرای آسفات قشر زیرین محوطه بین در، از آسفالت با دانه‌بندی مصالح صفر تا 19 میلیمتر به ضخامت 4 سانتیمتر، پس از کوبیدگی استفاده شود.

• جهت ایجاد سطوح نسبتا نرم قشر رویه آسفالت محوطه، از توپکا با مصالح دانه‌بندی شده صفر تا 5/12 میلیمتر به ضخامت 3 سانتیمتر پس از کوبیدگی استفاده شود.

• اجرای آسفالت بین در و توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیدا ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتی‌گراد باشد .

• ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کارها برای پوشاندن حفره‌های ریز سطح آسفالت‌ها الزامیست.

• مابقی مشخصات در سر فصل 27 فهرست بها می‌باشد.

حمل

• محل خرید و تهیه مصالح سنگی، شن، ماسه و آجر بایستی از نزدیکترین محل و به تایید اداره کل برسد.

• فواصل حمل مصالح سنگی در مناطق مختلف استان توسط اداره کل، پس از بررسی و کارشناسی محاسبه می‌گردد.

• محل تخلیه نخاله و خاک‌های اضافی با نامه کتبی شهرداری محل اجرای پروژه ملاک می‌باشد.

• محوطه‌سازی با آسفالت

• محوطه‌سازی شامل خاک‌برداری به ارتفاع 30 سانتیمتر

• مخلوط مناسب با ارتفاع 25 سانتیمتر همراه با آبپاش و کوبیدگی در حد %95

• آسفالت به ضخامت 5 سانتیمتر طبق مشخصات فنی

محوطه‌سازی با بتن

• محوطه‌سازی شامل خاک‌برداری به ارتفاع 30 سانتیمتر

• مخلوط مناسب به ارتفاع 20 سانتیمتر همراه با آبپاش و کوبیدگی در حد %95

• بتن به عیار 250 به ضخامت 10 سانتیمتر

• تعیین درز انبساط طبق طرح محوطه‌سازی

• پر کردن درز انبساط با آسفالت نرم

جمع‌بندی

در اینجا و مطلب پیشین به مشخصات فنی ساختمان پرداخته شد تا با به‌کارگیری این موارد از هرگونه ابهامی در این مورد جلوگیری شود.

تعداد بازدید : 4,380 بازدید
تاریخ : 1400/01/19
شماره مطلب : 2059
Share it
نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.