ساختمان

مشخصات فنی ساختمان

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- بخش دوم

مقررات ملی ساختمان در مورد مشخصات فنی ساختمان، مجموعه‌ای از موارد زیر را شامل می‌شود. 1. ضوابط فنی حقوقی و اجرایی لازم‌الرعایـه در طراحی ...

معماری
ادامه مطلب